Wednesday, August 21, 2019

Закон за премахване на германските военни и нацистки паметници и музеи

У нас вече години наред върви полемика относно това какво да правим с паметниците на комунизма. Напоследък отново се разгорещиха страстите по темата във връзка с предложението на кандидата за кмет на София на Демократична България, архитект Борислав Игнатов, за трансформиране на паметника на съветската армия.

Много хора изразяват мнението, че няма страна в Европа, която да е разрушила какъвто и да е паметник. Сега няма да коментирам защо от морална гледна точка сме длъжни да премахнем паметниците на лъжата в България. Само ще кажа, че в Украйна, Полша, Чехия и Унгария вече са приети закони и са премахнати стотици такива паметници.

Приетият в Украйна закон за декомунизация отвори врата за премахване на обекти с комунистически символи. Подобен закон от 2017 г. ускори премахването на съветски военни паметници в Полша.

В Чешката република надписът на паметника в чест на маршал Иван Конев е променен така, че да подчертае основната роля на маршала в потушаването на Пражката пролет през 1968 г. В Унгария след промените всички комунистически паметници са положени "да почиват в мир" в т.н. "Memento Park". Подобен музей на открито в Литва е "Grutas Park". Такива има почти във всяка източно европейска страна.

За разлика от другите страни, нашият музей на социалистическото изкуство по-скоро възпява, отколкото да показва уродливото лице и античовешката същност на комунизма.

Този кратък преглед показва, че въпреки общоприетото мнение в България, паметници на комунизма са разрушавани и продължават да бъдат разрушавани. Така и трябва! Това се прави в тези страни, които разбират неговата престъпна същност и не искат комунистически символи да присъстват на емблематични места в техните градове.

Накрая, предлагам ви превод на пълния текст на Закона за премахване на нацистки паметници в Германия, приет през 1946 г. от Управлението на Съюзниците. Това, струва ми се, е едно добро предложение за закон за паметниците на комунизма в България. Защото, нека не забравяме, че двете идеологии са обявени за престъпни дори от закон в България.

-----------

4 май 1946 г.
МЕЖДУСЪЮЗНИЧЕСКИ КООРДИНАЦИОНЕН КОМИТЕТ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ КОНТРОЛ И ВЛАСТ
Закон за премахване на германските военни и нацистки паметници и музеи
Контролният съвет издава следната директива:
I
На датата от подписване на тази директива, както и впоследствие, планирането, проектирането, издигането, поставянето или излагането на кой да е паметник, мемориал, плакат, статуя, поставянето на име, емблема, плоча, надпис на сграда, улица или път, които съхраняват или поддържат жива германската военна традиция, възраждат милитаризма или възпоменават Нацистката партия, или които в същността си прославят моменти от войната, както и функционирането на военни музеи и изложби, издигането, инсталирането, поставянето или друго излагане върху сграда или структура на някое от гореизложените, ще бъде забранено и обявено за незаконно; същото се отнася и за повторното отваряне на военни музеи и изложби.
II
Всеки съществуващ паметник, плакат, статуя, име, емблема, плоча или надпис на сграда, улица, път от вида планиран, проектиран, издигнат, поставен или изложен, така забранен от Параграф I от тази Директива трябва напълно да бъде разрушени и премахнат до 1 януари 1947 г. Също така всички военни музеи и изложби трябва да бъдат затворени и премахнати до 1 януари 1947 г. на цялата германска територия.
Всеки предмет с общественo значение или голяма архитектурна стойност не трябва да бъде разрушаван или премахван, когато целите на тази Директива могат да бъдат постигнати чрез отстраняване на спорните части или чрез някоя друга алтернатива, представляваща ефективно заличаване на нейния възпоменателен характер.
Съответните военни власти във всяка Зона ще определят отговорни местни германски служители, които ще бъдат натоварени да съставят пълен списък с паметниците под тяхна юрисдикция, забранени от Параграф I и осъдени на разрушение и премахване от Параграф II на тази Директива.
Освен това, ако отговорните германски власти преценят, че в даден случай трябва да се направи изключение от общото правило по-горе по отношение на предмет с изключителна художествена стойност, те могат да заведат такава молба до съответните военни власти, която да бъде представена за разглеждане на командира на Зоната.
III
На 1 януари 1947 г. и след тази дата, съзнателното запазване или излагане на документ, паметник, плакат, статуя, здание, военен музей или изложба, име, емблема, плоча или надпис на улица или път от вида, планиран, проектиран, издигнат, поставен или инсталиран и съответно забранен от Параграф I, и чието разрушаване се изисква от Параграф II на тази Директива, ще бъде забранено и обявено за незаконно. .
IV
Следващите не са предмет на разрушаване и премахване:
a.    Паметници, издигнати единствено в памет на починали членове на редовни военни организации, с изключение на паравоенни организации, СС и Вафен СС.
b.    Отделни гробове, съществуващи понастоящем или които ще бъдат издигнати вбъдеще, стига архитектурнияте проекти, украшения или надписи на паметниците, споменати в параграфи I и II да не припомнят милитаризма или да възспоменават Нацистката партия.

С оглед запазването на паметниците, посочени в параграфи I и II, промени могат да бъдат правени в архитектурните проекти, декорации или надписи, които биха премахнали спорните характеристики.
V
За целите на тази Директива:
a.    Термините „военен“ и „милитаризъм“, както и изразът „моменти от войната“ се отнасят за военни събития след 1 август 1914 г. по земя, море или във въздуха и личности, организации и институции, директно свързани с такива дейности; и

b.    Терминът „Нацистка партия“ се отнася до предишната Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei и до личности, организации и институции, директно свързани с нея.
VI
Тази Директива влиза в сила в датата на публикуването ѝ.
Берлин, 13 май, 1946 г.
B.H. ROBERTSON, Lieutenant General.
L. KOELTZ, General de Corps d’Armee.
M.I. DRATVIN, Lieutenant General.
Lucius D. CLAY, Lieutenant General.
 Текстът на закона на английски: 

4 May 1946

ALLIED CONTROL AUTHORITY
COORDINATING COMMITTEE

Legislation Dealing With the Liquidation of German Military and Nazi Memorials and Museums
Directive 30

The Control Council directs as follows:

I
On and after the date of this directive, the planning, designing, erection, installation, posting or other display of any monument, memorial, poster, statue, edifice, street or highway name marker, emblem, tablet, or insignia which tends to preserve and keep alive the German military tradition, to revive militarism or to commemorate the Nazi Party, or which is of such a nature as to glorify incidents of war, and the functioning of military museums and exhibitions, and the erection, installation, or posting or other display on a building or other structure of any of the same, will be prohibited and declared illegal; also the reopening of military museums and exhibitions.


II
Every existing monument, poster, statue, edifice, street, or highway name marker, emblem, tablet or insignia, of a type the planning, designing, erection, installation, posting or other display of what is prohibited by Paragraph I of this Directive must be completely destroyed and liquidated by 1 January 1947; also all military museums and exhibitions must be closed and liquidated by 1 January 1947 throughout the entire German territory.

An object of essential public utility or great architectural value should not be destroyed or otherwise liquidated when the purpose of this Directive can be achieved either by the removal therefrom the objectionable part(s) or by some other alternative constituting an effective eradication of its memorial character.

The appropriate military authorities in each Zone will designate responsible local German officials who will be made and held responsible for the compilation of complete lists of memorials in their jurisdiction which are prohibited by Paragraph I and condemned to destruction and liquidation by Paragraph II of this Directive.

Moreover, should those responsible German officials consider that in any particular case concerning an object of exceptional artistic value, an exception to the general rule above should be made, it will be up to them to submit such a request to the appropriate military authorities for forwarding to the Zone Commander for consideration.


III
On or after 1 January 1947, the retention or display knowingly, of any monument, memorial, poster, statue, edifice, military museum or exhibition, street or highway name marker, emblem, tablet, or insignia, of a type the planning, designing, erection, installation, or posting or other display of which is prohibited by Paragraph I and the destruction of which is required by Paragraph II of this Directive will be prohibited and declared illegal.

Responsibility under Paragraph III of this directive shall be upon the owner or owners of the property unlawfully retained or, in the case of a violation involving public property for which no owner can be found, upon the public official or officials responsible for such property.

IV
The following are not subject to destruction and liquidation:

Monuments erected solely in memory of deceased members of regular military organizations, with the exception of paramilitary organizations, the SS and Waffen SS.

Individual tombstones existing at present or to be erected in the future, providing the architectural designs, decorations, or inscriptions of the monuments, mentioned in paragraphs I and II do not recall militarism or commemorate the Nazi party.

With a view to the preservation of the monuments indicated in paragraphs I and II, alterations may be made in the architectural designs, decorations, or inscriptions which would remove objectionable characteristics.

V
For the purposes of this Directive:

The terms “military” and “militarism” and the phrase “incidents of war” refer to warlike activities subsequent to 1 August 1914, whether of land, sea or in the air, and to persons, organizations, and institutions directly associated with such activities; and

The term “Nazi Party” refers to the former Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei and to persons, organizations, and institutions directly associated therewith.
VI
This Directive is effective upon the date of publication.

Done at Berlin on the 13th day of May, 1946.

B.H. ROBERTSON, Lieutenant General.
L. KOELTZ, General de Corps d’Armee.
M.I. DRATVIN, Lieutenant General.

Lucius D. CLAY, Lieutenant General.

________________________
По материали от Slate.com и Washington Post.

Saturday, August 17, 2019

Плашилото на страха


/проповед/

Страхът е едно от основните чувства в живота на човека. Ние се страхуваме от различни неща почти всеки ден. Но всички страхове ли са лоши? Какво казва Божието слово за страха?
Днес ще разгледаме темата за страха. Ще говорим за различни страхове, за да установим кой страх е здравословен и кой не. Накрая ще видим как можем да се справяме и да преодоляваме своите страхове по библейски начин. Нека се помолим.
Понякога страхът може да ни накара да изпаднем в глупаво положение.
Пътник в такси се наклонил към таксиметровия шофьор, за да го пита нещо и внимателно го потупал по рамото. Шофьорът изкрещял, загубил контрол над колата, едва не ударил автобус, качил се на бордюра и спрял на сантиметри от витрина на магазин.
След няколко секунди шофьорът попитал, „Добре ли сте? Толкова съжалявам, но вие направо ми изкарахте акъла.“ Пътникът отговорил, „Не знаех, че просто потупване по рамото може да стресне някого толкова много.“ Шофьорът отговорил, „Не, не, аз съжалявам, вината е изцяло моя, днес е първият ми ден като таксиметров шофьор. Досега карах катафалка 25 години...“
Но не всеки страх е неоснователен. И не всеки страх е потенциално разрушителен. Има и здравословен страх.
Сега сме във времето на летните детски лагери. Едно момченце отишло на детски лагер и вдигнало на главата си всички възпитатели. Никой не можел да излезе на глава с него. Обадили се на майката и ѝ казали, че ще трябва да го накажат, докато е на лагера. Тя казала, „Моля ви, не шамаросвайте Петьо, той е много чувствителен. Ударете шамар на момчето, което седи до Петьо и това ще го накара да се подчинява.“
Страхът понякога ни помага. Ние рядко сме наказвали нашите деца физически, когато бяха малки. Но в крайни случаи сме използвали дървената лъжица. Понякога само споменяването ѝ имаше благотворен ефект върху поведението им.
Страхът може да ни предпази от много грешки. Когато кося тревата на вилата, слагам защитен шлем и плътни дрехи, защото знам каква беля може да ми докара някое случайно хвръкнало камъче.
Следователно, съществува положителен страх, който Бог насърчава. В Библията на много места се казва, че ние трябва да се боим от Бога. Тук се има предвид да имаме страхопочитание пред Него заради Неговото величие, мощ и слава.
В книгата Притчи четем за някои ползи от страха от Господа.
Притчи 14:27 „Страхът от Господа е извор на живот, за да се отдалечава човекът от примките на смъртта.“
От този и много други стихове разбираме, че страхът от Господа прибавя дни към живота ни (Притчи 10:27), учи ни на мъдрост (Притчи 1:7, 9:10), помага ни да избягваме злото (Притчи 3:7, 16:6), води до живот (Притчи 14:27, 19:23), носи благоденствие, почит и живот (Притчи 22:4).
Още в първата глава на книгата най-мъдрият човек на земята обобщава всички тези преимущества с максимата, „Страхът от Господа е начало на мъдростта“ (Притчи 1:7). Но стихът не спира дотук, а продължава: „но безумните презират мъдростта и поуката.“
Днес виждаме все повече хора без този здравословен страх от Бога. Криминалните хроники ни показват хора, които са загубили всякакъв респект към Бога и Неговото творение, човека. Преди 4 години група каналджии, повечето български граждани, прекарват с хладилен камион 71 бежанци от Сирия, Ирак и Афганистан. Всички бежанци се задушават и умират с мъчителна смърт.
Две години по-късно започва процеса срещу трафикантите. Следствието установява ужасяващата жестокост на подсъдимите. В един от записаните разговори шофьорът на камиона казва: „Иво, Иво, мисля, че не могат да дишат... Пищят като луди.“ Отговорът гласи: „Карай, карай и толкоз… Няма да отваряш, а ако умрат, ги изхвърли в някоя горичка в Германия".
Липсата на страх от Бога може да доведе до покъртителна безчувственост и жестокост.
Много невярващи мислят, че щом не се боят от Бога, са свободни да вършат каквото си искат. Всъщност, парадоксът е, че те са жертви на много други страхове. На мястото на изтръгнатия здравословен страх от Бога избуяват много негативни страхове.
Хората се страхуват. Страхуват се от смъртта, страхуват се от живота. Страхуват се, че могат да останат без пари, но се страхуват също да не загубят парите, които имат. Страхуват се да не загубят съпруга или съпругата си, но също така се страхуват да се оженят или омъжат.
Страхуват се да си родят деца, но също така се страхуват да не загубят децата си, след като са родени. Страхуват се, че няма да доживеят да имат внуци, а след като имат внуци се страхуват за внуците си.
Страхът не подбира жертвите си. Всеки може да изпита парализиращ страх. Мойсей се ужаси при мисълта, че може да се изправи пред фараона. Петър се изплаши, когато слугинята го разпозна сред сподвижниците на Исус, докато се грееше на огъня.
Знаеш ли, че страхът ти може да убие зъболекар? Поне това е заключението на Американското общество за превантивно зъболечение. Според тази организация зъболекарите умират преждевременно и имат най-високо ниво на самоубийства от всички професии. Защо? Защото прегарят от емоционалната травма, причинена от срещите им с пациенти, които се страхуват от зъболекар. Внимавай следващия път като отиваш на зъболекар да не го убиеш!
Познавам мъже, които външно изглеждат силни и уверени в себе си, но за нищо на света не биха стъпили в зъболекарски кабинет!
Няма човек, който да не се страхува.
Ние, християните, също сме хора и поради това не сме имунизирани от страх. Но едно е да изпитваш здравословния страх от Бога или от страх, който ни предпазва от вредни неща и влияния. И съвсем друго е да се поддаваш на нездрави страхове. Да забравиш да уповаваш на Бога. Да оставиш страха ти да диктува твоето поведение.
Когато християнин се поддава на страх, това е знак, че той е забравил Божиите обещания. Затова е много важно да запаметяваме Библейски стихове, в които се говори за Божието присъствие, Божията любов и сила в нас. Като този:
Исая 43:1-3 „Не бой се, защото Аз те изкупих, призовах те по име; мой си ти. 2 Когато минаваш през водите, с тебе ще бъда, и през реките, те не ще те потопят; когато ходиш през огъня, ти няма да се изгориш, и пламъкът не ще те опали. 3 Защото Аз съм Яхве, твоят Бог, Светият Израилев, твоят Спасител.“
В борбата с нездравите страхове може да ни помогне и изучаването на Библейски образи. Тогава виждаме, че макар и да са преминавали през неописуеми трудности, много от тях са побеждавали, защото Бог е бил с тях и е спазил обещанията си.
Много пъти съм говорил с хора за вярата. Често събеседниците ми са се съгласявали, че Бог съществува, че Исус Христос е умрял и възкръснал за нас и че единствено възможният начин ние да му се отблагодарим за спасението е, като разказваме за Него и служим в Тялото Христово.
Но веднага след това, са ми казвали: „Но нали разбираш, ние живеем в православна страна и се страхувам, че моят ...................... (и тук сложете каквото едно от следните: съпруг, баща, шеф, колега, приятел, роднина, познат) няма да погледне с добро око на вярата ми!“
Колко много хора са се разминавали с Божията воля за техния живот поради страх, че ако се покорят на Бога, ще си имат проблеми! Както казва Кори тен Буум, тревогите няма да изпразнят утрешния ден от неговата тъга, но ще изпразнят днешния от неговата сила.
Ако и ти се страхуваш, искам да ти кажа: Не се бой да следваш Божията воля за твоя живот! Не се страхувай да ходиш на църква. Не се страхувай да свидетелстваш. Не се страхувай да даваш десятък. Не се страхувай да служиш в църквата. Вярата преодолява страха.
Страхът може до такава степен да те парализира, че да не можеш да функционираш нормално.
В песента си „Страхът е лъжец“, Зак Уилямс пее: „Страхът е лъжец. Той ще отнеме почивката ти, ще ограби щастието ти. Хвърли страха си в огъня, защото страхът е лъжец.“
Всъщност, този род страхове произхождат от бащата на лъжата, дявола (Йоан 8:44). Следователно, ако се поддаваш на нездрави страхове, ти слушаш дявола!
Затова нездравият страх може да се превърне в едно от най-опустошителните чувства. Тогава той носи в живота в хаос и развалина.
Но това не е Божията воля за теб!
Как тогава да се освободим от страха си?
Първо, прегледай страховете си и отдели действителните от въображаемите. Изолирай въображаемите, които се дължат на опасенията, че би могло да се случи това или онова. Според пастир Симеон Попов, те съставляват 75% от всичките ти страхове. Пак по неговите думи,
„Въображението ти преминава през мостове, през които в действителност ти никога няма да преминеш.“ Срещаш великани, с които никога няма да кръстосаш меч. „Бориш се с ветрени мелници.“
Като тийнейджър, преди да повярвам, аз се страхувах, че ако имам деца, те ще бъдат с малформации. Благодаря на Бог, че Той ми показа колко глупаво е било да тая такива страхове.
От въображаеми великани се страхуват и великите хора. Луи Пастьор се страхувал да не се изцапа или зарази толкова, че отказвал да се ръкува с хората. Президентът на САЩ Бенджамин Харисън и съпругата му толкова се бояли от новооткритото електричество, че не смеели да докоснат ключа за включване и изключване на лампите в Белия дом. Ако никой от персоналът не бил там, те си лягали на светло!
Една майка и четиригодишната ѝ дъщеря се приготвяли да си легнат. Детето се страхувало от тъмното и тъй като били само двете, майката също чувствала страх. Когато изгасили лампата, детето зърнало крайчеца на луната през прозореца и попитало, „Мамо, луната Божията светлина ли е?“ Майката казала, „Да.“ Следващият въпрос бил, „Бог ще изгаси ли неговата светлина, за да си легне?“ Майката отговорила: „Не, детето ми, Бог никога не си ляга.“
Тогава с простичката си детска вяра, детето казало нещо, което вдъхнало увереност на страхуващата се майка: „Ами, щом Бог е буден, няма смисъл ние двете да стоим будни.“
Платон е казал, „Можем лесно да простим на дете, което се страхува от мрака. Истинската трагедия на живота е, когато възрастни хора се страхуват от светлината.“
Страхуваш ли се от въображаеми великани? Кажи не на тези неоснователни страхове.
След като сме казали „не“ на ненужните страхове, Бог иска...
Да се образоваме по въпроса
Много често нашите страхове са плод на невежеството или незнанието ни в дадена област от живота. Осия 4:6 казва, „Народът Ми загина от липса на знание“. Липсата на знание в други области, макар и не толкова фатална, може да има негативни последици. Защото когато не знаем нещо, сме лесно манипулируеми.
През 1997 г. ученик от гимназията Ийгъл Рок спечелил първа награда на Научен форум в Айдахо, САЩ. Той искал да покаже колко сме свикнали да вярваме на всякакви псевдонаучни публикации, алармиращи за замърсяване на природната среда. В своя проект той карал хората да подпишат петиция, която настоява за строг контрол или пълно премахване на химическия елемент „дихидроген монооксид“.
Сред причините за петицията той посочвал: защото може да причини силно потене и повръщане. Той е основен компонент в киселинния дъжд. Причинява ерозия на почвата. Ускорява корозията на множество метали. В газообразно състояние може да причини сериозни изгаряния. Случайното му вдишване може да причини смърт. Открит е в тумори на болни от рак пациенти.
Той помолил 50 човека да подпишат забраната за химикала. Четиридесет и трима казали да, шестима нямали мнение и само един знаел, че химикалът е H2О (вода). Заглавието на спечелилия награда проект било „Доколко лековерни сме?“ Заключението било очевидно.
Нещо подобно се случи, когато правителството реши да възложи на петролодобивна компания проучването на залежи от шистов газ в България. Руското лоби разбуни страховете срещу фракинг технологията. Цели общини бяха вдигнати на крак и премиерът отмени проучванията. Междувременно науката и практиката доказаха, че тази истерия е била излишна. В резултат българите продължават да плащат за скъп газ.
Народът ни се измъчва от много страхове поради липса на знание!
Освен че е важно да установим кои са въображаеми страхове и да се образоваме в съответната област, е време...
Да погледнем право в лицето това, от което се страхуваме.
Исус Навин, Халев, Давид, Йосия, мъченик Стефан и много други се изправиха лице в лице с великана на неверието и го победиха. 
Много хора се страхуват да летят със самолет, въпреки че статистически този транспорт е по-безопасен от автомобилния и влаковия. Един човек много се страхувал да се качи за пръв път на самолета. Най-накрая решил да се изправи очи в очи със страха си и си купил самолетния билет.
Като се върнал, приятелите му го попитали дали му е харесал полета. Той отговорил: „Не беше толкова зле, колкото си мислех, но ще ви кажа това. През цялото време гледах да не се отпускам с цялата си тежест.“
Струва ми се, че при втория полет вече е бил далеч по-спокоен. Когато се изправиш срещу страха си, страхът си подвива опашката. Като малък се страхувах от кучета, но опитът ме научи: вместо да бягам, по-безопасно е да вървя право срещу тях!
Друг известен автор казва, „Започни от това, от което се боиш и страхът ти ще изчезне. Ако се боиш от вода, влез в нея. Ако се страхуваш от някой човек, иди при него и почни приятелски разговор. Ако се страхуваш да станеш и да говориш, стани и почни да говориш. Мойсей не беше красноречив, но щом започна, държа реч колкото цялата книга Второзаконие.“
Най-накрая, след като си установил кои страхове са напразни, осведомен си по въпроса и си се изправил срещу страха си,
Предай страха си в Божиите ръце.
Когато го направиш, Той ще ти даде благодат да победиш страха. В целия Нов завет виждаме примери за това как Бог освобождава хора от страха. Йосиф и Захария, Мария, Петър, ранните християни – всички те се страхуваха, но Бог им каза: „Не бой се!“ Според един автор Библията ни насърчава на 365 места да не се страхуваме, по един път за всеки ден от годината!
Когато гледаме не на страха, а отправим поглед към Бога, вярата ще заеме мястото на страха. Докато Петър гледаше към Исус, докато ходеше по водата, можеше да върви успешно по нея. В мига, в който погледна към себе си и видя, вятъра, вълните и собственото си безсилие, започна да потъва.
Известен психиатър споделил с жена си за една пациентка, болна от депресия и страха, че лечението ѝ ще трае около година. Не след дълго видял пациентката си здрава и щастлива. Изненадан, той я попитал какво е станало с нея.
Тя отговорила: „Вашата съпруга ме научи да се моля“. Молитвата ѝ дала правилна перспектива и страхът ѝ отстъпил пред величието на Бога и Неговата сила. Вярата е антисептично средство за душата.
Някой беше казал, „Страхът похлопа на вратата. Вярата отвори и ето, нямаше никой.“
Вярваш ли в Бога? Ако да, тогава можеш да кажеш заедно с ап. Йоан,
1 Йоан 4:16,18 „И ние познаваме и сме повярвали в любовта, която Бог има към нас. Бог е любов; и който пребъдва в любовта, пребъдва в Бога... В любовта няма страх, но съвършената любов пропъжда страха...“
Когато те обхване страх, знай, че той е от дявола. Изповядай тези стихове. Ти няма нужда да се страхуваш. Бог те обича и дори когато преминаваш през трудности, Той работи зад завесата на твоя живот, за да постигне своите намерения.
В края на краищата, всичките великани, които Сатана изпраща по пътя ти, не са нищо повече от плашило. Една мъдра птичка знае, че колкото и страшно да изглежда едно плашило, то не може да ѝ навреди. Нещо повече. Плашилото в градината означава, че в нея има сочни и вкусни плодове, които чакат да бъдат изкълвани. В най-добрите градини има плашила.
Ако съм мъдър, аз също ще гледам на страховете си като на плашила, които ме подканят да вървя напред. Всеки великан по пътя, който ме кара да се чувствам като скакалец е само плашило, което ме подканя да взема най-богатите Божии благословения.“
Вярата е птица, която обича да каца на плашила. Всичките ни страхове са безпочвени.“
„В любовта няма страх, но съвършената любов пропъжда страха...“
Бог те обича толкова, че изпрати Своя единороден Син, за да умре на кръста. Неговата победа над смъртта на кръста беше платена с цената на Неговата скъпоценна кръв. Но Неговата победа означава, че ние можем да преодолеем всеки страх, който нашият враг размахва като плашило!
Вярваш ли в победата на Христос над смъртта? Там Той победи и бащата на лъжата, дявола. Христос не се уплаши от плашилото на страха. А ти?
-----------------------------
БПЦ "Нов живот" - Варна
18.08.2019 г.

Thursday, August 15, 2019

Ню ейдж vs християнство


/проповед/
Християнски отговор на заблудите на Ню ейдж
Едно момиченце говорило с учителката си за китовете. Учителката казала, че е физически невъзможно кит да погълне човек, защото макар и да са големи бозайници, устата им е малка. Момиченцето казало, че Йона бил погълнат от кит. Учителката повторила, че кит не може да погълне човек, това е невъзможно. Тогава момиченцето казало „Когато отида на небето, ще попитам Йона.“ Учителката отговорила, „Ами ако Йона е в ада?“ Момиченцето казало, „Тогава вие го попитайте.“
2 Кор. 11:13-15 13 Защото такива човеци са лъжеапостоли, лукави работници, които се преправят на Христови апостоли.14 И не е чудно, защото сам Сатана се преправя на светъл ангел; 15 така че не е голямо нещо, ако и неговите служители се преправят на служители на правдата. Но тяхната сетнина ще бъде според делата им.
През 90-те в България навлязоха масово култове и ереси, ограбвайки много хора от вечен и изобилен живот в Исус Христос. В техния капан паднаха и много хора, които ходеха на църква. Много от тези учения могат да се обединят под общото название „Ню ейдж“ или Новата епоха. Какво прави тези учения опасни? Какъв трябва да е християнският отговор на заблудата „ню ейдж“? За това ще говорим днес.
Нека се помолим.
Идеен извор на движението Ню ейдж е Теософското дружество, основано през 1875 г. в Ню Йорк от рускинята Елена Блаватска. (от гр. "theos " - Бог и "sophia" - мъдрост). Теософско (Тheos, Бог, и sophia, мъдрост) е всяко учение, което претендира, че разкрива особени „божествени тайни“.
Един от последователите на Елена Блаватска е Петър Дънов, който се запознава с нейните идеи докато следва богословие в САЩ. В резултат той се отказва от пастируването в църква и основава Бялото братство. To ще се превърне в най-влиятелното Ню ейдж учение в България и ще обърка много търсещи хора по света и у нас. Но какво представлява движението Ню ейдж?
Движението Ню ейдж се основава на астрологическа теория, според която всяка звездна епоха продължава две хиляди години. И според нея 2000 година ние сме преминали от епохата на Рибите към епохата на Водолея. Ерата на рибите била символ на християнството, а сега сме вече в ерата на водолея, чийто символ е дъгата. Докато първата се е характеризирала с рационалност, втората носела духовност. С епохата на водолея на земята е настъпил нов световен ред – епоха на „синтеза, хармонията и благоденствието.“
Докато през Просвещението разумът се приемал като средство за познание, сега се набляга на преживяванията и се цени духовността. Но какво точно Ню ейдж има предвид под духовност?
Всъщност, движението Ню ейдж е термин, покриващ разнородни учения с понякога дори несвързани помежду си вярвания. То няма водач, няма организация, няма структура. Една жена го описва като рецепта за сладкиш:
2 чаши надежда (внимателно пресявате весякакъв страх)
2 чаши променено съзнание (йога, опиати или медитация на вкус)
3 по 1 супена лъжици самосъзнание, самоусъвършенстване и самочувствие, 1 препълнена чаена лъжичка мир, 1 голяма бучка любов, по 1 смела щипка хуманизъм, източен мистицизъм и окултизъм, 1 шепа холизъм, 1 дълбока лъжица мистични преживявания.
Разбийте до хомогенна смес. Пече се в топла, приветлива атмосфера. Използвайте за пълнеж най-красивите си мечти. Украсете щедро с приятни мисли и положителни вибрации.
Ще кажете, какво лошо има в това? Проблемът е, че в центъра на всичко стои егото, човека.
Ню ейдж е смесица от източен мистицизъм и окултни практики със западна материалистична окраска. Тези учения често са под маската на програми за духовно здраве, самоусъвършенстване, грижа за световния мир, екология и духовно просветление.
Но под маската се крие отрова. Както пише във...
2 Коринтяни 11:14 „Сатана се преправя на светъл ангел“
Много от ученията на Ню ейдж произхождат от източния мистицизъм. Те съдържат будистки и индуистки доктрини, но представени по приемлив начин за западния човек. Говори се за трансцедентална медитация, прераждане, карма, зен, йога и т.н.
Към Ню ейдж спадат и анимистични религии като друидизъм, шаманизъм и т.н.
Така популярните хороскопи, астрология, ясновидство, спиритични сеанси, срещи с мъртъвци, медиуми и т.н. също спадат към Ню ейдж движението. Но какво казва Библията за тези практики?
Второзаконие 18:10-12 Да не се намери между тебе някой, който да прекара сина си или дъщеря си през огън, никой чародей, астролог, гадател, или омаятел, 11 никой баяч, запитвач на зли духове, врач, или запитвач на мъртвите; 12 защото всеки, който прави тия дела, и омразен на Господа, и поради тия мерзости Господ твоят Бог изгонва тия народи от пред тебе.
За съжаление, малцина четат Библията.
Осия 4:6 Людете Ми загинаха от нямане знание;
Затова влиянието на Ню ейдж е огромно. Във Франция има 40000 професионални астролози. Не са малко и у нас.
Според астролога Валя, голямата промяна в България е неизбежна. Друг астролог, Любомир Червенков, заявява че идва второто ни Възраждане. Една жена пък споделя, че си направила „соларен хороскоп“ при една професионална астроложка срещу скромно заплащане от 320 лв....
Ню ейдж прониква навсякъде – във всяка книжарница има много книги на Дънов и други ню ейдж автори. Много песни, компютърни игри, книги и филми също изповядват ню ейдж вярвания.
Но в какво точно вярват те? Много трудно е да се направи обобщение на вярванията на това движение. Според Джон Стот те могат да се представят чрез три сбити максими: всичко е Бог, всичко е едно и всичко е добро.
Първо, според Ню ейдж, всичко е Бог. Бог е всичко, във всичко и чрез всичко. Той е безлична енергия, съзидателна сила, която преминава през цялото творение – скали, дървета, животни и хора. Тази идея е известна като пантеизъм – (от гр. пан – всичко и Теос – Бог). Земята е божествена, както и звездите и планетите. Това ни връща към езическото обожествяване на майката земя и към вярването, че звездите, планетите и дори кристалите имат сила и влияние.
Според Дънов, „Бог е във всеки добър човек... Бог е хлябът, водата, въздухът и светлината... всяко дърво, всеки облак, слънцето, движението на вятъра...“
Извън творението няма Бог. Бог се таи във всеки от нас и ние сме части от Бога. Известната проповедничка на Ню ейдж Шърли Маклейн казва: „Всеки е Бог. Всеки“. Един друг ню ейдж глашатай пише: „Коленичете пред себе си. Хвалете и величайте собственото си аз.“
Християнският автор Честъртън казва: „От всички форми на просветление, които можете да си представите, най-лошата е тази, която ... хората наричат вътрешна светлина. От всички ужасни религии най-ужасната е тази на бога вътре в човека. Ако Джоунс се покланя на бога в себе си, това в крайна сметка означава, че Джоунс се покланя на Джоунс.“
Тези егоистични бръщолевения са само ехо на извечното изкушение „Ще бъдете като Бог“ в Битие 3:5. Това преклонение пред аз-а се проповядва в книги, курсове за самореализация, себеосъществяване, самоподкрепа, самоувереност, самоусъвършенстване, самодостатъчност, самочувствие и себелюбие.
Еклисиаст 5:2 Не прибързвай с устата си, нито да бърза сърцето ти да произнася думи пред Бога; Защото Бог е на небесата, а ти на земята, Затова нека бъдат думите ти малко.
2 Петър 2:1-3 „Но е имало и лъжливи пророци между народа, както и между вас ще има лъжливи учители, които ще въведат тайно гибелни ереси, като се отричат даже от Господаря, Който ги е купил, и ще навлекат на себе си бърза погибел. 2 И мнозина ще последват техните похотливи дела, поради които човеци пътят на истината ще се похули. 3 От користолюбие те ще ви мамят с престорени думи; но тяхната присъда, отдавна приготвена, не се забавя и тяхната погибел не дреме.
Библията учи, че човек не е Бог, а е сътворен по Божи образ.
Битие 1:26 Бог каза: Да създадем човека по Нашия образ, по Наше подобие; и нека владее над морските риби, над небесните птици, над добитъка, над цялата земя и над всяко животно, което пълзи по земята.
Ясното разграничение между грешния и ограничен във възможностите си човек и триединния Бог е видно и от
Марк 10:27: Исус ги погледна и отвърна: За човеците това е невъзможно, но не и за Бога; защото за Бога всичко е възможно.
Йоан 12:44-46 А Исус издигна глас и каза: Който вярва в Мене, не в Мене вярва, но в Онзи, Който Ме е пратил. 45 И който гледа Мене, гледа Онзи, Който Ме е пратил. 46 Аз дойдох като Светлина в света, за да не остане в тъмнина никой, който вярва в Мен.
Бог е светлината в нашия мрачен свят. Христос, светлината, дойде на света, за да разпръсне духовния мрак, включително този на новата епоха.
Бог е личност, Той е свят, съвършен, непроменящ се, всесилен, всезнаещ и вездесъщ. Той е който е. Всичко не е Бог. Само Бог е Бог.
Егоцентризма на Новата епоха е в крещящо противоречие със себеотричането, което лежи в основата на истинското християнство.
Римляни 12: 1 И така, моля ви, братя, поради Божиите милости да представите телата си в жертва жива, свята, благоугодна на Бога, като ваше духовно служение.
Галатяни 5:13 Защото вие, братя, към свобода бяхте призовани; само не превръщайте свободата в разпуснатост на плътта, но с любов служете един на друг.
Втората идея на Ню ейдж движението е, че всичко е едно. Другата дума за това е монизъм. (гр. монос – едно). То се опитва да примири противоположности и да доведе до синтез на всички религии. Ню ейдж отхвърля моралните абсолюти.
И след като всичко е едно, думата грях не е особено популярна в неговите среди. Проблемът според тези хора не бил грехът, а нехайството и невежеството ни по отношение на истинската ни същност и потенциал.
Според един индийски мъдрец, „въпросът не е дали си добър или лош... доброто и злото са относителни. Те са двете страни на една монета, част от едно цяло.
Един от десетте най-известни българи за всички времена, Петър Дънов, който според класацията на БНТ през 2006 г. е по-известен от Цар Симеон Велики, Стефан Стамболов и Христо Ботев, казва: „Зло и добро са страни на едно цяло. Злото е външната страна на доброто; доброто пък е вътрешната страна на самото добро. Понеже външната страна на доброто всякога се цапа, затова я наричат зло.“
Един друг автор пише: „Ти си върховното същество... няма правилно или грешно.“ С други думи, „ако ти харесва, направи го!“
Виждаме как Ню ейдж предлага привлекателността на духовността без цената на покаянието.
И тъй като напътствията идват отвътре, затова много подкрепят абортите, хомосексуализма и свободните полови връзки. Станалата популярна напоследък джендър идеология е само една от изявите на мисленето, че всичко е едно.
И щом всичко е едно, няма разлика между мъже и жени. Главната идеоложка на джендър теорията, лесбийката Джудит Бътлър, казва: „Няма мъже и жени! Полът е фантазия.“
Според нея хората трябва да бъдат „освободени“ от „затвора на двуполовостта“. И как може да стане това?
В своята книга „Глобалната сексуална революция”, Габриеле Куби пише: „Вълшебната дума беше джендър. Старата дума пол трябваше да бъде заменена от нова, защото дотогава на въпроса: „Какъв е вашият пол?”, на хората им хрумваха само два отговора: мъж или жена. Понятието джендър (родов пол) беше въведено, за да постигне точно това – чрез политическата борба да „разколебае”, „дестабилизира”, „деконструира” половата полярност.
Но Библията не мисли, че в света няма противоположности и че всичко е едно цяло!
Римляни 3:23 „всички съгрешиха и никой не заслужава да се прослави от Бога“
Матей 25:31-32 А когато до̀йде Човешкият Син в славата Си и всички святи ангели с Него, тогава ще седне на славния Си престол. 32 И ще се съберат пред Него всички народи; и ще ги отлъчи един от друг, както овчарят отлъчва овцете от козите;
Библията казва, че има добро и зло и че Бог е критерият за добро и зло.
Третият принцип, с който можем да обобщим вярванията на Ню ейдж е, че „всичко е добро“.
Може да се каже, че цялото движение е пропито от оптимизъм. Много хора вярват, че светът се движи към по-добро, към един нов световен ред, въведен от велик учител, че ще има едно световно правителство което ще донесе икономическо и религиозно единство.
Тази утопия е видна и в текста на излязлата в още в далечната 1971 г. песен „Imagine” на Бийтълс. В нея Джон Ленън пее: „Представи си, че няма държави. Не е толкова трудно да го направиш. Нищо, което да убива, или за което да умираме. И никакви религии също. Представи си всички хора живеещи в мир...“
Но Библията ясно показва, че освен доброто съществува и зло, и те не са едно и също нещо.
Римляни 12:21 „Не се оставяй да те побеждава злото; а ти побеждавай злото чрез добро.“ Ако нямаше добро, тогава нямаше защо да се борим срещу злото.
Най-мъдрият човек на земята също ни предупреждава: „Не мисли себе си за мъдър; Бой се от Господа, и отклонявай се от зло (Притчи 3:7).
От всичко казано дотук, какъв е проблемът с Ню ейдж?
Това движение е далеч от истината за Бог Отец. Библията обаче е категорична, че Бог не е безлична, абстрактна сила. Той е трансцедентният създател на вселената. Той е личност. И заедно с това Той е иманентен. Той желае да бъде във връзка с нас като човешки същества.
Той е грижовен, любящ баща и ние сме призвани да отвърнем на това с любов към Него и към нашите братя и сестри. Ню ейдж, напротив, ни връща към езичеството, за което ни предупреждава и ап. Павел: „замениха истината на Бога с лъжа и се поклониха и служиха на творението, а не на Твореца.“ (Римляни 1:25)
Ние сме създадени, за да живеем в общение, любов и преклонение пред Бога. Както казва св. Августин, „Направил си ни за Себе Си и сърцето ни е без мир, докато не намери мир в Теб.“
Ню ейдж също търси мир, но той е илюзорен, защото този мир не се основава на истината за Бога.
Ню ейдж се разминава с истината и за Исус Христос. Той се смята за един от великите учители, заедно с Буда, Кришна и др.
Дънов казва: "Христос е олицетворение на Мировата любов и Космичната обич."
Когато говоря с хора, понякога чувам от тях, че Христос е пътувал из целия свят и бил посетил Индия, Турция, Египет... Христовите ученици били планетарни божества. Исус обаче казва, че Той е пътят, истината и животът и че никой не идва при Отца освен чрез Него. Поради своята велика любов Той прие смърт на кръст заради нас, за да ни освободи от вина, пристрастяване, страх и смърт. Той направи възможно опрощението, като ни помири с Бога.
Ние не можем да се спасим сами, както проповядва движението Ню ейдж. Не можем да се издърпаме сами от блатото на греха. Ние имаме нужда от Спасител.
Един християнски богослов казва: „Нашата съдба не е да преминем през множество прераждания, докато злото в нас се стопи, а да споделим след смъртта си живота във възкресението, залог за който е възкръсналият Исус... Не прераждането, зависещо от кармата, а Възкресението, основано на смъртта на кръста и победата над греха на Исус, ни дава увереност в опрощението и съдбата ни.“
Една жена опитвала будизъм, зен, индуизъм, трансцедентална медитация, окултни занимания и всякакви други ню ейдж практики. След това прочела книга за служението сред наркомани в Хонк-Конг. Отишла там и видяла как силата на Святия Дух изцелява и освобождава. Видяла любовта, радостта и новия живот, който Бог давал на тези хора.
Попитали я, каква е разликата между това и нейния опит в Ню ейдж. Тя отговорила: „Едната сила, тази в Ню ейдж, те подтиква да се изолираш от обществото, докато тази на Святия Дух те приобщава обратно към хората и променя твоя живот.“
Какъв тогава трябва да е
нашият отговор на Ню ейдж философията?
Ако ти си участвал в Ню ейдж практики волно или неволно, е нужно да осъзнаеш, че те са грешни и да помолиш Бог за прошка. Да се отречеш от тях. Обърни се към Исус Христос, който умря на кръста, за да получиш опрощение на греховете си. Помоли се Святият Дух да дойде и да пребъдва в теб.
Второ, ние трябва да се потопим в истината. Ап. Павел ни напъства: „Внимавайте да не ви заплени някой с философията си, с празната си измама, по човешко предание...“ (Колосяни 2:8).
Не е нужно да четем всички Ню ейдж книги, за да отличим истината от лъжата. Ако искаме да познаваме имитацията, е достатъчно да познаваме добре оригинала.
Когато в банка постъпи нов служител, трябва да премине обучение за разпознаване на фалшификати. Обясняват му всичко за цвета, размера и водния знак на всяка банкнота. Показват му подробности за хартията и печата. И колкото повече работи с пари, колкото повече ги докосва, брои и сортира, толкова по-добре той ще ги познава.
Веднъж една жена постъпила в банката и преминала подобно обучение. След това ѝ завързали очите и сложили няколко фалшиви банкноти между истинските. Тя ги разпознала само чрез докосване. Най-интересното е, че не са я обучавали за фалшивите пари. Защо?
Защото хората в банката знаят, че няма смисъл да се изучават фалшивите банкноти. Фалшификатите стават все по-добри и по-добри, все по-сложни и по-сложни. Хилядократно е коказано, че ако един касиер познава извънредно добре истинските банкноти, не може да бъде заблуден от фалшивите.
Познаваш ли добре Библията? Изучаваш ли сериозно Словото? Ако да, ти ще можеш да различиш фалшивите ню ейдж религии от истината Исус и ще имаш увереност да споделяш благовестието на заблудените.
----------------------------
БПЦ "Нов живот" - Варна
11.08.2019 г.

Wednesday, August 07, 2019

Drowning Pigs
Read Mark 5:1-5.
The demoniac of the Gerasenes did not just wake up one morning and say: "Hey, I'm demon possessed." This was not something ... he was born with.
It was not something that he just came down with like the flu or a cold. Somewhere ... Sometime ... in this man's life, he made a conscious decision that he wanted to be free.
He wanted to be free of God's influence. He wanted to be free from life's restrictions and responsibilities. He wanted to be free (Slow) to do what ... he wanted to do.
And now, as a demoniac, he becomes in a strange way free. For ... no shackle could bind him, no chain could hold him. He was no longer bound by social conventions that would tell him what to do or how to behave.
He has no responsibilities to society and in turn society after a time no longer wants him. He has become free. But his freedom cost him  more than he could have ever imagined.
According to a survey, 80% of Americans still believe in some sort of God. Another survey by the Barna Group found that only about half that number, 43% of Americans believe the devil to be a "living entity".
Unlike Americans, Bulgarians are among the least religious people in the world. Each day 220 people die without having heard the good news! According to Pew Research Center, only 30% of the people in Bulgaria believe in some sort of God. We haven’t had a poll about belief in the devil, but I guess those who believe in the existence of the devil are even less.
A few months ago I talked with an old woman about Christianity and she told me that she likes to watch horror movies. She even had seen a silhouette of a man in her living room one day. But she wasn’t sure evil spirits existed…
When asked about "his belief in the Devil," C.S. Lewis addressed the question in a thought-provoking way: Lewis stated: "Now, if by 'the Devil' you mean a power opposite to God and, like God, self-existent from all eternity, the answer is certainly No."
As C. S. Lewis explained, "There is no uncreated being except God. God has no opposite. The proper question you should be asking is whether I believe in devils? And I do. That is to say, I believe in angels, and I believe that some of these, by the abuse of their will, have become enemies to God.“
So, there are two equal and opposite errors into which we as human beings can fall into concerning the devil and his demons." One error is to disbelieve in their existence. The other is to believe in and to feel an excessive and unhealthy interest in them.
Be assured Satan is equally pleased if we follow one or both errors."
We that are born of God are kept safe.
For as John declared, "I write these things to you who believe in the name of the Son of God so that you may know that you have eternal life… The One who was born of God keeps them safe, and the evil one cannot harm them..." (1 John 5:13-21)
The one who is born of God is kept safe ... and the evil one cannot harm them.
Praise God, what a glorious promise.
Now the demoniac in our Gospel reading was out of control physically and mentally and he had a mixed response when he met Jesus.
And The encounter with Jesus was explosive.
The disciples' boat beaches near a graveyard and near by a herd of pigs are grazing. Both the graveyard and the pigs are ritually and culturally unclean for the Jews.
As Jesus steps out, a crazed man storms out of the tombs. Naked, wild hair, bloody wrists, scratched skin, broken chains on his leg, isolated from others. Fury encased ... in flesh. Arms flailing and voice screaming.
This man’s nakedness and chains and isolation and his raving and crying out are a picture of all people who live in rebellion against God. Maybe you know such people who are spiritually enslaved to sin, to idols, and to the “prince and power of the air.”
But when I read this story I can’t help but think of Bulgaria. So many Bulgarians are spiritually dead, living in the graveyard of pride and worshipping the idols of humanism, materialism and addiction...
I visit a rehab center and work with drug and alcohol addicts. A few months ago I went to the center and saw a man I hadn’t met before. I chatted with him for a while. Then I invited him to the Bible study group we were going to have in a few minutes.
He said, “I am an atheist”. I assured him that the group was open for people of all beliefs and for non-believers as well. Then I tried to friendly pat him on the shoulder and encourage him to join us. Just then this guy jumped back as if he was afraid of me touching him. I’m pretty sure that he was demon oppressed.
We see the demoniac in our story doing something different but to the same effect. He storms out of the graveyard toward Jesus and the apostles and shouts at the top of his voice:
Mark 5:7 “What do you want with me, Jesus, Son of the Most High God? In God’s name don’t torture me!”
Can you picture the apostles as they gawk and gulp and put a foot back in the boat?
The townspeople in the past had tried to help him by restraining him physically but his problem was much deeper .... For it was spiritual.
This man had an inner, spiritual problem.
The truth is, all that laws and regulations can do is treat the outer person. Which only affects behaviors ... without touching the inner source of the problem.
No law alone could change this man. No code of moral standards could free this man. (Pause) It is the heart, the source, that must be changed.
In Mark's account of this story he states that "no one could bind him.... Anymore."
Apparently at one time they could subdue him, but it seems he grew much worse over the years.
When Jesus said to the disciples, "Let us go over to the other side", He knew exactly where He was going ... and who was there.
I am convinced that Jesus heard the cry of this man.
We see in our text that Jesus first commanded the demons to come out of the man. And through this encounter we get a glimpse into the unseen world of the spiritual warfare. A war which is going on ... all around us.
For in just a few moments the invisible spiritual conflict becomes visible and we are offered a position overlooking the battlefield.
The Gospel reading goes on: "Jesus cast the demons out of the man and they entered the swine, and the heard rushed down the steep bank into the lake and was drowned." (Mark 5:13)
I believe these swine suddenly possessed were compelled by Jesus to run immediately down the hill and plunge into the sea.
Jesus is Lord over all of nature and he surely had the authority to command the swine to go! To take the demons to the water!
That was the end of that demonic possession. The Garasene man was delivered.
But why was Jesus able to deliver and restore the demoniac?
The reason he could deliver and restore this man comes at the end of Jesus’ life. There we see Jesus stripped naked, Jesus a prisoner, Jesus isolated and crucified outside the gate. We hear him cry out, “My God, my God, why hast thou forsaken me?”
Jesus was able to heal the demoniac even though the latter was a sinner because eventually he exchanged places with him. Jesus is our substitute. Jesus could come into this man’s life and heal him because Jesus died for him and paid the penalty.
And Jesus did this for all of us. He did it for Bulgarians, too. He was stripped naked so we could be clothed in righteousness. He was imprisoned so we could be set free. He was thrown into the deepest despair and agony so we could know God’s love and forgiveness. He was isolated outside the city gate so we could be accepted in the Heavenly city.
But notice how Jesus did that.
Mark 5:11-13 “A large herd of pigs was feeding on the nearby hillside. 12 The demons begged Jesus, “Send us among the pigs; allow us to go into them.” 13 He gave them permission, and the impure spirits came out and went into the pigs. The herd, about two thousand in number, rushed down the steep bank into the lake and were drowned.”

Jesus sent the pigs into the lake. He rushed them into the water. Why?
Jesus Himself said, "Whoever believes in me, as Scripture has said, rivers of living water will flow from within them." (John 7:38).
Now Water in the Scriptures often represents the Holy Spirit. And dryness often represents one who is void of the Spirit of God. Dry places are a type of spirit-less people a people within whom God's Spirit will not dwell.
King David said, "The rebellious dwell in a dry land" (Psalm 68:6). And dryness opens one up to demonic oppression.
Whenever Jesus is preached, that living water is poured out as a flood upon the dry ground, like streams in the desert!
At our church we run many evangelistic initiatives. We also talk with non-believers in the Macedonian Culture House or in the Community Center. When I preach the people watch with eyes wide open and eagerly drink the living water that is flooding the dry desert of their souls.
The demons begged Jesus not to send them out of the area (v.10) but instead to send them into the pigs. But they didn’t expect that Jesus would send the pigs in the water!
One commentator says: “I am convinced that demons hate water! Demons cannot stand water” Why? Every demon knows the Scriptures. And every demon is clearly aware that water in the Scriptures represents God's Spirit.
And wherever the Spirit abides, they must surely flee! At the name of Jesus Satan and his cohorts must surely flee. And they will flee every blood-bought believer who stands filled with the Holy Spirit.
Greater is he that is in me then he who is in the world. (1 John 4:4)
They cannot stand the living water of the Holy Spirit. And that’s what we do at New Life Church. We make Spirit filled disciples of Christ who learn how to drown the pigs of demon possession!
Dostoevsky has said: “Only Christianity has in itself the living water. Only Christianity can bring man to the living sources of water and save him from dеcomposition. Without Christianity mankind will decompose and rot.”
So, Jesus teaches us a lesson here. We are to be filled with the living water. We are called to be filled with the Holy Spirit. How do we do that?
Ephesians 5:18-20 “be filled with the Spirit, 19 speaking to one another with psalms, hymns, and songs from the Spirit. Sing and make music from your heart to the Lord, 20 always giving thanks to God the Father for everything, in the name of our Lord Jesus Christ.”
Charles Finney wrote how God gave him mighty infillings of the Holy Spirit "that went through me, as it seemed, body and soul. I immediately found myself endued with such power from on high that a few words dropped here and there to individuals were the means of their immediate conversion. My words seemed to fasten like barbed arrows in the souls of men. They cut like a sword. They broke the heart like a hammer.
Multitudes can attest to this...Sometimes I would find myself in a great measure empty of this power. I would go and visit, and find that I made no saving impression. I would exhort and pray with the same results. I would then set apart a day for private fasting and prayer...after humbling myself and crying out for help, the power would return upon me with all its freshness. This has been the experience of my life."
At New Life Church Varna we have prayer meetings before the Sunday service. We pray for each other, for our non-Christian families and friends, for Bulgaria. A few times a year we run fast and prayer months. And we have seen many strongholds pulled down through prayer.
Recently the Bulgarian Parliament passed a bill on first reading that supposedly aimed at preventing religious terrorism but actually violated the freedom of religion, especially of the smaller denominations.
Thanks to the peaceful protests, hundreds of letters to the MPs, pressure from abroad and most importantly, the PRAYERS of the saints, most of these restrictive texts were dropped out on second reading.
“For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty through God to the pulling down of strongholds” (2 Corinthians 10:4)
As Charles Spurgeon put it, “Prayers are the believer's weapons of war. When the battle is too hard for us, we call in our great ally, who, as it were, lies in ambush until faith gives the signal by crying out, "Arise, O Lord."”
Jesus was filled with the Holy Spirit. Two thousand dead swine and a man who had the power to break chains sitting subdued in the presence of Jesus was enough to frighten the towns people. All the people were amazed. Yet they wanted nothing to do with this Jesus. That wanted nothing to do with One Who commanded such awesome power.
To truly encounter the power of God for many is a frightening thing. The towns people wanted Jesus to leave and the spiritually freed demoniac wanted to go with Jesus.
Can you blame him?
Yet does Jesus allow him to come along? NO! Why? Why wouldn't Jesus take him along? For He had greater plans for this man.
Jesus told him: "Return to your home and declare how much God has done for you." (Mark 5:19)
There it is. A commissioning. A commissioning of the first missionary.
One minute crazed, the next in Christ. No training. No teaching. All he knew was Jesus scared the hell out of hell and that was enough.
Maybe even more surprising is the fact that Jesus sent this man back to be a missionary to his own. The town's people demanded that Jesus leave them. And in our humanness we would not have sent a missionary ... we may have sent a plague perhaps but not a missionary.
But Christ did. And Christ does. We are privileged to be sent as missionaries to our own people. And so are you!
He still sends the message to the unworthy. And he uses the unworthy to share the message.
When we allow the comforter, the Holy Spirit to control our lives, demons cannot set up residence, they cannot oppress.
When the Holy Spirit is in control all fear has been conquered.... All fear is gone.
Demons cannot be in the presence of the living water. Demons cannot stand in the presence or in the power ... of the Holy Spirit.
Yield to the Holy Spirit and allow the living water the Holy Spirit to guide you to transform you.
So, please, pray with us that as we yield to the Spirit of God, He would work through us to transform the minds and the hearts of Bulgarian people, and set them  free from all demons.
Amen!