вторник, октомври 29, 2019

Молитва за защита на Св. Патрик


Нагръдникът на Св. Патрик – молитва за защита, написана от самия Св. Патрик

Aз се въздигам днес
Чрез мощна сила – призоваването на Троицата,
Чрез вярата в триединството,
Чрез изповедта на единството
На Твореца на творението.
Аз се въздигам днес
Чрез силата на Христовото раждане с неговото кръщение,
Чрез силата на неговото разпятие с неговото погребване,
Чрез силата на неговото възкресение с неговото възнесение,
Чрез силата на неговото спускане за Страшен съд.
Аз се въздигам днес
Чрез силата на любовта на херувимите,
В покорство на ангелите,
В служение на архангелите,
В надежда за възкресение и срещане на награда,
В молитвите на патриарсите,
В предсказанията на пророците,
В проповядването на апостолите,
Във вярата на изповядващите,
В невинността на святите девици,
В делата на праведниците.
Аз се въздигам днес
Чрез силата на небето:
Светлината на слънцето,
Сиянието на луната,
Блясъка на огъня,
Скоростта на светкавицата,
Бързината на вятъра,
Дълбочината на морето,
Непоклатимостта на земята,
Здравината на канарата.
Аз се въздигам днес
Чрез Божията сила, която ме управлява:
Божията мощ, която ме придържа,
Божията мъдрост, която ме насочва,
Божия поглед, който ме съпровожда,
Божието ухо, което ме чува,
Божието слово, което говори вместо мен,
Божията ръка, която ме пази,
Божия път, който се простира пред мен,
Божия щит, който ме защитава,
Божието войнство, което ме спасява,
От примките на дяволите,
От изкушенията на пороците,
От всеки, който ми желае злото,
От близо и далеч,
Сам и в тълпата.
Днес извиквам всички тези сили между мен и тези злини,
Срещу всяка жестока сила, която би се издигнала срещу моето тяло и душа,
Срещу заклинанията на лъжепророците,
Срещу черните закони на езичеството,
Срещу фалшивите закони на еретиците,
Срещу изкуството на идолопоклонството,
Срещу магиите на вещиците, ковачите и магьосниците,
Срещу всяко познание, което развращава човешкото тяло и душа.
Нека Христос ме пази днес
Срещу отрова, срещу изгаряне,
Срещу потъване, срещу нараняване,
За да ме споходи изобилие от награди.
Христос с мен, Христос пред мен, христос зад мен,
Христос в мен, Христос под мен, Христос над мен,
Христос отдясно ми, Христос отляво ми,
Христос когато лежа, Христос когато седя, Христос когато ставам,
Христос в сърцето на всеки, който мисли за мен,
Христос в устата на всеки, който ме споменава,
Христос във всяко око, което ме вижда,
Христос във всяко ухо, което ме чува.
Аз се въздигам днес
Чрез една мощна сила, призоваването на Троицата,
Чрез вяра в триединството,
Чрез изповедта на единството
На Твореца на творението. Амин!


"Saint Patrick's Breastplate", a prayer of protection written by St. Patrick himself.


I arise today
Through a mighty strength, the invocation of the Trinity,
Through the belief in the threeness,
Through confession of the oneness
Of the Creator of Creation.
I arise today
Through the strength of Christ's birth with his baptism,
Through the strength of his crucifixion with his burial,
Through the strength of his resurrection with his ascension,
Through the strength of his descent for the judgment of Doom.
I arise today
Through the strength of the love of Cherubim,
In obedience of angels,
In the service of archangels,
In hope of resurrection to meet with reward,
In prayers of patriarchs,
In predictions of prophets,
In preaching of apostles,
In faith of confessors,
In innocence of holy virgins,
In deeds of righteous men.
I arise today
Through the strength of heaven:
Light of sun,
Radiance of moon,
Splendor of fire,
Speed of lightning,
Swiftness of wind,
Depth of sea,
Stability of earth,
Firmness of rock.
I arise today
Through God's strength to pilot me:
God's might to uphold me,
God's wisdom to guide me,
God's eye to look before me,
God's ear to hear me,
God's word to speak for me,
God's hand to guard me,
God's way to lie before me,
God's shield to protect me,
God's host to save me
From snares of devils,
From temptations of vices,
From everyone who shall wish me ill,
Afar and anear,
Alone and in multitude.
I summon today all these powers between me and those evils,
Against every cruel merciless power that may oppose my body and soul,
Against incantations of false prophets,
Against black laws of pagandom
Against false laws of heretics,
Against craft of idolatry,
Against spells of witches and smiths and wizards,
Against every knowledge that corrupts man's body and soul.
Christ to shield me today
Against poison, against burning,
Against drowning, against wounding,
So that there may come to me abundance of reward.
Christ with me, Christ before me, Christ behind me,
Christ in me, Christ beneath me, Christ above me,
Christ on my right, Christ on my left,
Christ when I lie down, Christ when I sit down, Christ when I arise,
Christ in the heart of every man who thinks of me,
Christ in the mouth of everyone who speaks of me,
Christ in every eye that sees me,
Christ in every ear that hears me.
I arise today
Through a mighty strength, the invocation of the Trinity,
Through belief in the threeness,
Through confession of the oneness,
Of the Creator of Creation. Amen!