Thursday, September 07, 2017

Слаба вяра е по-добре от...

"Слаба вяра в силен обект е безкрайно по-добре от силна вяра в слаб обект. Обектът на вярата ти, а не силата на вярата ти те спасява." Тим Келър

"Weak faith in a strong object is infinitely better than strong faith in a weak object. It is the object of your faith, not the strength of your faith that saves you." Tim Keller