Friday, September 15, 2017

Атеистичната наука презира интелекта?

"Някой представил ли е доказателство за несъществуването на Бога? Ни най-малко. Обяснила ли е квантовата космология появата на вселената или защо тя е тук? Ни най-малко. Науката обяснила ли е защо вселената е така фино настроена, че да е възможно съществуването на живота? Ни най-малко. Склонни ли са физиците и биолозите да повярват в нещо, стига то да не е религиозна мисъл? По-скоро да. Дават ли ни рационализмът и етиката разбиране относно това какво е добро, какво е правилно и какво е морално? Не съвсем. Беше ли секуларизмът положителен фактор през ужасния 20-ти век? Ни най-малко. Има ли тесногръда и потисническа ортодоксалност в науките? По-скоро да. Има ли нещо в науката или нейната философия, което да оправдава твърдението, че религиозната вяра е ирационална? Съвсем не. Е ли атеистичната наука лекомислено упражнение по интелектуално презрение? Точно в десетката.“


- Дейвид Бърлински, The Devil's Delusion: Atheism and Its Scientific Pretensions