Monday, May 11, 2015

Как да разпознаваме култовете - проповед в "Нов живот"


/Проповед/

1. Увод. 2 Петър ни напомня колко важно е да затвърждаваме своето призвание и избиране, като изявяваме добродетелите на християнския живот и непрекъснато си припомняме пророческото и апостолското слово, внимаваме за лъжеучители и живеем с очакване на Господния ден.

Посланието на Юда също е адресирано до пръснатите църкви в Римската империя и предупреждава за опасностите, свързани с разрастването на ересите и изопаченията на вярата.

Днес, също както и по времето на Петър и Юда (брат на Исус), не е много популярно да говорим за ереси и лъжеучения. В нашия мултикултурален век властват релативизма и политическата коректност – всички и всеки има право на мнение и избор и никой няма право да упреква или критикува другите. Но нашата отговорност като християни е да бъдем пророци в едно развратно и заслепено поколение и да просвещаваме умовете и сърцата, за да познаят хората истината и да се върнат при своя Създател.

В 3 ст. на своето послание Юда казва: „Любезни, макар и да имах голямо желание да ви пиша за нашето общо спасение, счетох за нужно да пиша и да ви увещая да се борите за вярата, която веднъж завинаги бе предадена на светиите.”

Юда насърчава вярващите в Христос да се борят за вярата, която веднъж за винаги е предадена на светиите. Как можем да правим това? Ние се борим за вярата, когато израстваме в познанието на Бога и когато спасяваме хората от заблудите на Сатана.

Но за да го правим, ние трябва да познаваме стратегиите на врага. Затова е важно да сме запознати с култовете. Когато познаваме техните похвати и характеристики, можем да предпазим себе си и своите братя и сестри от заблуда.

2. Що е култ? Култ в традиционния смисъл е съвкупността от външни религиозни практики и ритуали, чието неспазване означава липса на набожност. Но когато говорим за ‘култ’ обикновено имаме предвид група, която се отклонява от вярата и учението на по-голяма група и призовава към посвещение на човек, обект или нови идеи. Тук влизат широк спектър групи - от последователи на кое да е божество, които не приемат Библията до такива, които са обединени около някой харизматичен лидер, който използва Библията, за да ги контролира.

Нека видим какви видове култове съществуват.

3. Видове култове
А. Псевдо християнски култове – такива са Дъновизъм, Мормони, свидетелите на Йехова, мунистите и др.
Б. Източните култове – индуизъм, будизъм, Трансцедентна медитация, Харе Кришна, Зен, йога и др.)
В. Култове на човешкия потенциал (Нова епоха, сциентология)
Г. Окултни течения – спиритизъм, астрология, магьосничество, сатанизъм, шаманизъм и др.

4. Характеристики на култовете. (един водач-гуру; строга йерархична структура; използват методи за промиване на мозъка; представляват схема за печелене на пари и власт).

Относно тяхното учение:
А. Те претендират, че притежават специално откровение.
Б. Тези, които използват Библията я тълкуват в разрез с исторически наложилите се библейски доктрини, особено тези отнасящи се до нашето спасение.
В. Нехристиянските култове могат да съдържат частици истина, но не са боговдъхновени.
Г. Някои култове добавят други свещени книги към Библията.
- мормонизма – книга на Мормон, Доктрина и завети, Перлата с голяма стойност.
- Свидетели на Йехова – Новият световен превод на Библията.

Но Откровение 22:18 казва: „Аз заявявам на всеки, който слуша думите на пророчеството в тази книга: Ако някой прибави нещо към тях, Бог ще прибави върху него язвите, написани в тази книга....”

Д. Всички култове прибавят към завършеното дело на Исус на кръста. В края на своя земен живот, Исус извика от кръста: „Свърши се”. Следователно, неговото дело беше успешно завършено.

От човешка гледна точка неговото служение в този момент би било оценено като провал. Но нека прочетем и Евреи 12:2: „като гледаме на Исус, Начинателя и Усъвършителя на вярата ни, Който заради предстоящата Му радост, издържа кръст, като презря срама и седна отдясно на Божия престол.”

Исус е не само начинател, но и завършител и усъвършител на вярата ни. И сега той седи отдясно на Бога, но ще се върне, за да съди света.

Какво добавят култовете към завършеното дело на кръста на Исус Христос?

  • Култовете добавят дела на праведност към завършеното дело на спасение, извършено от Исус на кръста. Напр., Свидетели на Йехова казват, че човек може да се спаси, ако е активен в ‘благовестието’. Затова толкова активно раздават брошурки и книжки от врата на врата.

Наистина, Яков 2:17 казва: „Така и вярата, ако няма дела, сама по себе си е мъртва.” Но делата са критерий за автентично спасение, не изискване за него. Ефес. 2:8,9 казва: „Защото по благодат сте спасени чрез вяра; не чрез самите вас, това е дар от Бога; не чрез дела, за да не се похвали никой.”

  • Култовете изкривяват Писанията.
- изваждат стихове от контекста
Мормоните вярват, че Бог е бил човек като нас, от плът и кости, защото е ‘създал човека по свой образ и подобие’ (Бит. 1:26). Това противоречи на цялостното свидетелство на Библията, че Бог е Дух, нематериален, извън времето и пространството, и че е непроменим и не подлежи на някакви закони на еволюцията, за които те говорят.

Проповедниците на просперитетното учение вземат 3 Йоан 2, „Преди всичко желая да благоуспяваш и да си здрав, както благоуспява душата ти” и го тълкуват в смисъл, че Божията върховна воля е ние да сме богати и здрави. Тук обаче Йоан пише до Гай и се моли той да благоуспява в ходенето си в истината (ст.3), любовта към братята (ст. 6) и вършенето на добри дела (ст.11). Текстът изобщо не говори за материален просперитет.

- привнасят в текста информация, която не е там – дъновизъм
"Какво трябва да се разбира под Отец? - Учението за Божествената мъдрост. Под Син? - Учението за Божествената любов. Под Дух - Учението за въздигането, еволюцията на човека...”

Това учение е чисто атеистично – Бог не е личност, а просто ‘безлична мъдрост’. Тук намирисва и на пантеизъм – Бог е в природата и природата е Бог, докато Бог в християнството е Творецът, а всичко около нас е творението. Дънов не говори за три Лица на Бога, които са единосъщни и неразделни.

Бени Хин пък казва, че и трите личности на Триединния Бог имат свои независими тела, души и духове, както и воля. По този начин, тези три тела, три души и три духа съставляват девет отделни части.

Павел обаче се моли във 2 Кор. 13:14 така: „Благодатта на Господ Исус Христос, любовта на Бога и общението на Святия Дух да бъдат с всички вас.” От това разбираме, че става въпрос за 3 (а не повече) различни личности.

На друго място Исус казва: „А Застъпникът, Святият Дух, когото Отец ще изпрати в Мое име, Той ще ви научи на всичко...” (Йоан 14:26). Трите лица на Троицата действат в синрон, за да подготвят християните да устояват в изпитанията и да продължат мисията на Исус след като Той се възнесе.

-          подхождат избирателно към текста (цитират само тези стихове, които ‘доказват’ предварително избрана теза).

Свидетелите на Йехова критикуват доктрината за Троицата без да вземат предвид всички стихове, отнасящи се до нея.

Молитвите към светии в православието се обясняват с напътствието в Яков 5:16: „Голяма сила има усърдната молитва на праведника.” Но избягват да цитират предходното изречение: „Изповядвайте един на друг греховете си и се молете един за друг, за да оздравеете.” От него и от цялостния контекст става ясно, че Яков говори за молитвена подкрепа, която трябва да си оказваме в църква, а не да очакваме такава от вече починали вярващи.

Това е избирателно цитиране. В Библията никъде не виждаме светии да се молят на небето за вярващите. Само Христос и Св. Дух се застъпват за нас на небето (Кол. 4:2-3, 1 Сол. 5:25, 2 Сол. 3:1)

- пренебрегват пълното послание на Писанието
Пс. 82:6 казва: „Аз казах: Богове сте вие, синове на Всевишния сте всички.” Тук „богове” е със значение на ‘могъщи съдии и управители’, но Джойс Майер изважда от контекста тези думи без да се съобразява с цялостното послание на Словото и заявява: „ние сме богове!”

Кенет Коупланд е вероятно най-добре известния поддръжник на учението за „малките богове”. Той твърди, че Исус му е казал: „Не се притеснявай, когато хората те обвиняват за това, че мислиш че си Бог... Те ме разпънаха за това, че съм Бог. Аз не съм твърдял, че съм Бог, а само че съм ходил с Него и че той е в мен. Алилуя! Това правиш и ти!...”

- дават неправилни определения на ключови думи.

Едгар Кейс, „бащата на холистичната медицина” например, бърка новораждане с прераждане.

- неправилно превеждат текста – Свидетели на Йехова превеждат „кръст” като „кол за мъчение”, защото не вярват, че Исус е разпнат на кръст. Пропускат да преведат думите за ‘ад’ (шеол, хадес, геена, тартар), защото не вярват в ада. Превеждат „Словото беше Бог” като „словото беше един бог”. Това няма нищо общо с правилното предаване на текста.

5. Как да свидетелстваме на култовете (1 Петър 3:15)
А. Първо, ако искаш да свидетелстваш на човек, който е попаднал в подобна група, трябва да познаваш не само Библията, но и техните доктрини. Трябва да знаеш какво ти самият вярваш относно Библията, Бог, Исус Христос (Всички култове отричат божествеността на Исус Христос.), Святия Дух, спасението, църквата, греховната човешка природа и Второто идване на Христос. Всеки християнин трябва да познава тези основни доктрини, за да може да разпознае какво е истинно и какво е лъжа в дадена религиозна система.
1 Петър 3:15: „Но почитайте в сърцата си Христос като Господ, като бъдете винаги готови да отговаряте (но с кротост и страхопочитание) на всеки, който ви пита за вашата надежда.
2 Тим. 2:15: „Старай се да се представиш одобрен пред Бога работник, който няма от какво да се срамува, като излагаш право словото на истината.”

Б. Важно е да владеем изкуството да задаваме въпроси. Да ги питаме: Какво вярваш относно Бога? Защо смяташ, че Исус не е Бог? (Ако не е, защо тогава в Библията има молитви в името на Исус и защо Той приема поклонение от хората?)

Мормоните казват: “Какъвто е човек сега, Бог е бил. И какъвто е Бог, човек ще бъде”. Цитирай това в разговор с мормон. Той ще се изненада, че знаеш това и ще ти позволи да вземеш инициативата. Питай го дали вярва, че Бог има тяло, пръсти, ръце и т.н. Дали е женен, дали има родители, дали се променя, дали има и други богове, дали преди да е възвишен не е имало време, когато не е бил бог? След това му кажи: “Какво ще кажеш, ако ти покажа, че Книгата на Мормон не поучава тези неща. Ще се съгласиш ли, че нещо не е наред? Ще приемеш ли това, ако ти го докажа?
А. “Само един Бог”
·         “Зеезром каза: Има ли повече от един Бог? И той отговори, не.”Aлма 11:28-29
Б. Бог не се променя
·         “Не четем ли, че Бог е същият вчера, днес и завинаги, и в него няма променливост, нито сянка на промяна?...” Mормон 9:9
Познаването на нашата и еретичните доктрини и изкуството да задаваме въпроси не са достатъчни. Нужно е още нещо.

В. Да имаме любов. Без любов към погиващите нашето свидетелство няма да е ефективно.

Когато на пътя стане катастрофа и има ранени, обикновено там се събират три групи хора, всяка с различно отношение към пострадалите. Първата група са сиирджиите. Те са любопитни да видят какво е станало, но не участват в събитието. Втората са катаджиите, чиято задача е да разследват случая, да видят кой е виновен за транспортното произшествие и да го накажат. Третата група са лекарите. Ако има пострадали, те чакат с нетърпение да дойде линейката. Медиците не се интересуват чия е била вината за катастрофата и не държат лекция за лошите навици на шофиране. Те отиват там, за да помогнат на ранените. Те превързват рани, освобождават заклещени хора и насърчават. Три групи хора – първата е безучастна, втората определя вината и третата помага на ранените. В коя група си ти?


Когато става въпрос за достигане до изгубените и наранените, ние сме в една от тези три групи. Или сме безучастни и оставяме другите да вършат работата. Или виним хората за тяхното глупаво поведение и им казваме: „Ти си си виновен, че си в тази ситуация. Ако беше ходил на църква и ако правеше това, което е редно, това нямаше да ти се случи!” Или, ще се съсредоточим върху това да помагаме на тези, които са изгубени и наранени. Надявам се, че ще сме сред тези, които показват любов и състрадание подобно на хората в последната група.

10.05.2015, 
БПЦ "Нов живот" Варна