Tuesday, January 30, 2018

Християнството е сдържало човешката склонност към варварство

Джордан Питърсън

Дейвид Брукс, за книгата на Джордан Питърсън "12 правила за живота":
За по-голямата част от западната история, той (Питърсън - моя бел.) твърди, християнството е сдържало човешката склонност към варварство. Но Бог умря през 19 век и християнската догма и дисциплина умряха с него. Това ни донесе века на идеологията, века на фашизма и комунизма - и с тях, Аушвиц, Дахау и гулаг. 
Оттогава ние се опитваме да омиротворим човечеството по друг начин. Тъй като конфликтите възникват най-вече във връзка с ценностите, ние се опитваме да нямаме никакви ценности. Ние утвърждаваме релативизма и толерантността. Отричаме истинската природа на човека и наивно се преструваме, че всички са добри. Предимството е, че още не сме се самоунищожили. Недостатъкът - че живеем в свят на ненормалност, безсмислица и хаос.
----------
David Brooks, about Jordan Peterson's book "12 Rules for Life."
For much of Western history, he argues, Christianity restrained the human tendency toward barbarism. But God died in the 19th century, and Christian dogma and discipline died with him. That gave us the age of ideology, the age of fascism and communism — and with it, Auschwitz, Dachau and the gulag.
Since then we’ve tried another way to pacify the race. Since most conflict is over values, we’ve decided to not have any values. We’ll celebrate relativism and tolerance. We deny the true nature of humanity and naïvely pretend everyone is nice. The upside is we haven’t blown ourselves up; the downside is we live in a world of normlessness, meaninglessness and chaos.

Източник/Source: The New York Times.