Wednesday, September 20, 2017

Махатма Ганди за Библията

"Вие, християните, разполагате с документ, съдържащ достатъчно динамит, за да хвърли във въздуха цялата цивилизация, да обърне света с главата надолу и да донесе мир на една изнурена от боеве планета - но се отнасяте към него като че ли той не е нищо повече от литературно произведение." - Махатма Ганди

“You Christians look after a document containing enough dynamite to blow all civilisation to pieces, turn the world upside down and bring peace to a battle-torn planet. But you treat it as though it is nothing more than a piece of literature.”― Mahatma Gandhi