Thursday, November 01, 2018

Спърджън за съживлението

"Истинското национално пробуждане (съживление) трябва да се търси в църквата на Бога. Само в реката на благодатен живот може да се открие перлата на съживлението. Твърди се, че едно съживление трябва да започне с Божиите люде. Това е вярно, но не е цялата истина, защото самото съживление трябва не само да започва, но и да завършва там. Резултатите от съживлението ще се проявят във външния свят, но строго погледнато, съживлението трябва да оперира в сферата на живота и затова oт него трябва да се ползват само тези, които притежават жизнено благочестие. Не е ли това гледище за съживлението много различно от онова, което обитава в обществото? Но не е ли очевидно правилното гледище?" Чарлз Спърджън

"A true revival is to be looked for in the church of God. Only in the river of gracious life can the pearl of revival be found. It has been said that a revival must begin with God's people; this is very true, but it is not all the truth, for the revival itself must end as well as begin there. The results of the revival will extend to the outside world, but the revival, strictly speaking, must be within the circle of life, and must therefore essentially be enjoyed by the possessors of vital godliness, and by them only. Is not this quite a different view of revival from that; which is common in society; but is it not manifestly the correct one?" C. H. Spurgeon