Wednesday, June 07, 2017

Чърчил за исляма

/see original quote in English below/

"Колко ужасни са проклятията, които мохамеданството навлича на своите последователи! Освен фанатичната ярост, която е толкова опасна за човека както хидрофобията за кучето, съществува и тази страшна фаталистична апатия. Ефектите са очевидни в много страни. Непредвидливи навици, небрежно селско стопанство, мудни методи на търговия и несигурност на собствеността съществуват навсякъде, където управляват или живеят последователите на пророка. 

Низкото сладострастие отнема от този живот благодатта и красотата, а от следващия неговото достойнство и святост. Фактът, че при мохамеданството всяка жена трябва да принадлежи на някой мъж като негова абсолютна собственост - като дете, съпруга или наложница - отлага края на робството за времето, когато вярата на исляма престане да бъде значителна сила сред хората. 

Хиляди стават смели и лоялни войни на вярата: всички знаят как да умрат, но влиянието на тази религия парализира общественото развитие на тези, които я следват. На света няма друга по-ретроградна сила. Мохамеданството далеч не е изчезващо, то е войнствена и прозелитираща вяра. Вече се е разпространило в централна Африка, и издига безстрашни войни на всяка крачка; ако християнството не беше подслонено в силните обятия на науката, науката срещу която мохамеданството напразно се е борило, цивилизацията на съвременна Европа можеше да загине, както загина цивилизацията на древен Рим."

- Уинстън Чърчил


Original Quote

“How dreadful are the curses which Mohammedanism lays on its votaries! Besides the fanatical frenzy, which is as dangerous in a man as hydrophobia in a dog, there is this fearful fatalistic apathy. The effects are apparent in many countries. Improvident habits, slovenly systems of agriculture, sluggish methods of commerce, and insecurity of property exist wherever the followers of the Prophet rule or live. A degraded sensualism deprives this life of its grace and refinement; the next of its dignity and sanctity. The fact that in Mohammedan law every woman must belong to some man as his absolute property – either as a child, a wife, or a concubine – must delay the final extinction of slavery until the faith of Islam has ceased to be a great power among men. Thousands become the brave and loyal soldiers of the faith: all know how to die but the influence of the religion paralyses the social development of those who follow it. No stronger retrograde force exists in the world. Far from being moribund, Mohammedanism is a militant and proselytizing faith. It has already spread throughout Central Africa, raising fearless warriors at every step; and were it not that Christianity is sheltered in the strong arms of science, the science against which it had vainly struggled, the civilisation of modern Europe might fall, as fell the civilisation of ancient Rome.” 
― Winston S. Churchill