Tuesday, March 22, 2016

БПЦ "Нов живот" срещу налагане държавен контрол над вярата

Току-що подписах тази декларация. Призовавам пастори, служители и редови християни да положат подписа си под този важен документ. Можете да подкрепите декларацията тук.

ДЕКЛАРАЦИЯ СРЕЩУ ОПИТА ЗА ЗАКОНОДАТЕЛНО ПРОТИВОКОНСТУТИЦУОННО ОГРАНИЧАВАНЕ НА СВОБОДАТА НА ВЯРАТА, СЛОВОТО, СЪБРАНИЯТА И ДРУГИ ЧОВЕШКИ ПРАВА ЧРЕЗ ДВА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОН ЗА ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА, ВНЕСЕНИ ОТ ГЕОРГИ КАДИЕВ И ГРУПА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ

18 март 2016 г. 

До Народно събрание Председател Комисия по вероизповеданията и правата на човека (водеща)
Комисия по бюджет и финанси (участваща)
Комисия по образованието и науката (участваща)
Медии
Комисар по човешките права към Съвета на Европа
Първи заместник-председател на Европейската комисия с ресор По-добро законотворчество, междуинституционални отношения, върховенство на закона и Харта на основните права
Европейска комисия за демокрация чрез право
Международни правозащитни организации

Уважаеми дами и господа народни представители,

С оглед на внасянето на два законопроекта за изменение и допълнение на Закона за вероизповеданията в НС, на 1 март и 14 март, съответно от Георги Кадиев и група народни представители от групата на БСП лява България, считаме за наш дълг и право да внесем тази протестна декларация в парламента, както и да я оповестим публично.

Двата законопроекта, които са почти идентични, налагат въвеждането на задължителна регистрация на вярващите от държавата, ограничават финансирането на благотворителната, просветна и богослужебна дейност, налагат контрол над ученията, учителите и сдружаването на вярващите хора. Ограниченията, целени с тези законопроекти, няма да гарантират националната сигурност или мира в обществото, както подвеждащо твърдят вносителите. Напротив, ще застрашат конституционния ред, като ограничат безогледно правата на всички религиозни общности и вярващи: Българската православна църква, протестантските църкви, Католическата църква и други общности, както и ще доведат до деградиране на демократичната свобода на всички.

На практика, със своите инициативи за изменение и допълнение на Закона за вероизповеданията вносителите искат отнемане на следните конституционни и основни човешки права, закрепени в Конституцията (КРБ) и Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи (ЕКПЧ):

– Отнемане на правото на свобода на мисълта (чл. 9 ЕКПЧ и чл. 37 КРБ);
– Отнемане на правото на формиране на убеждения и непринуда за даване информация за тях (чл. 38 КРБ);
– Отнемане на правото на свобода на съвестта и религията (чл. 9 ЕКПЧ, чл. 37 КРБ);
– Отнемане на свободата на словото, печата и медиите (чл. 40 КРБ);
– Отнемане на правото на изразяване на мнение (чл. 10 ЕКПЧ, чл. 39 КРБ);
– Отнемане на свободата за събиране и разпространяване на информация (чл. 41 от КРБ; чл. 10 ЕКПЧ);
– Отнемане на свободата на събрания на закрито без разрешение от властите (чл. 43 от КРБ, чл. 11 ЕКПЧ);
– Отнемане на правото на свободата и тайната на кореспонденцията (чл. 34 КРБ; срв. чл. 8 ЕКПЧ);
– Отнемане на правото на свобода на сдружаването (чл. 11 ЕКПЧ, чл. 44 КРБ).

Законопроектите също: налагат забранената от Конституцията задължителна държавна идеология – войнстващ атеизъм (вж. чл. 11, ал. 2 от КРБ); нарушават въведеното разделение между държава и църква, според което държавата не може да се меси във вътрешния живот на църквите и религиозните общности (чл. 13 от КРБ); нарушават основния правен принцип за равенство пред закона на всички и забраната в КРБ, чл. 6, и ЕКПЧ, чл. 14, за дискриминция на основа религия.

Твърденията на вносителя на законопроекта „Кадиев“ са, че „законопроектът представлява балансиран модел за увеличаване на прозрачността и доверието в институциите на вероизповеданията“. Вносителите от БСП твърдят също, че балансират националната сигурност и интереса на религиозните общности. Нищо не е по-далеч от истината. Това са радикални, тоталитарни проекти за унищожаване и на без друго крехката свобода на съвестта и религията в България и за налагане на пълен контрол над религиозната вяра и дейност на хората. И двата законопроекта противоречат на демократичните принципи на общественото устройство в страната, както и на вече посочените основни и висшестоящи закони, защитаващи свободата на религията в страната – КРБ и ЕКПЧ. Народното събрание, християнските църкви, религиозните общности и демократично мислещите хора не бива да допускат тези законопроекти да бъдат реализирани.

И двата законопроекта са толкова опорочени, толкова радикални и изтъкани от тоталитарна антирелигиозна философия, базирана на отживелите идеи на марксизма- ленинизма за опасността на вярата в Бога, че считаме тяхното разглеждане, още повече приемане, за заплаха за конституционния и правов ред в страната. Те трябва не само да бъдат отхвърлени, но и осъдени като опит за реставрация на режима на войнстващ държавен атеизъм в Република България – нещо, което би било в нарушение на Конституцията и Европейската конвенция и би представлявало истинска заплаха за демократичното устройство на българското общество.

С оглед на горното настояваме:

1. Да не бъдат разглеждани и да бъдат отхвърлени посочените законопроекти за изменение и допълнение на Закона за вероизповеданията като несъвместими с ценностите на едно свободно демократично общество и като постановяващи нарушения на конституционни и основни човешки права;

2. Църквите и религиозните общности да не бъдат подлагани на дискриминационен режим и специални закони, а да бъдат третирани по общия ред като юридически лица с нестопанска цел.

С уважение:

(Следва списък на подкрепящи декларацията личности и организации.)


Декларацията можете да видите онлайн и тук.