Monday, June 30, 2014

Как да възпитаваме децата си

Дискусия
Ефесяни 6:4


Обобщение
Според Павел и двамата родители са отговори да възпитават децата си с християнска любов и дисциплина, не сурово или несправедливо, за да не ги дразнят и гневят.

Въпроси
  1. а) Кой е отговорен за възпитанието на децата? 
б) Каква е ролята на бащата и майката? 
Изх. 20:12 „Почитай баща си и майка си, за да се продължават дните ти на земята, която ти дава Господ, твоят Бог.”
Пр. 1:8 Сине мой, слушай поуката на баща си и не отхвърляй наставлението на майка си;      
2 Тим. 1:5 „Понеже си припомням твоята нелицемерна вяра, която първо я имаше у баба ти Лоида и у майка ти Евникия, а както съм уверен, и у тебе.”
2 Тим. 3:15 „и че от детинство знаеш свещените Писания, които могат да те умъдрят за спасение чрез вяра в Христа Исуса.”

  1. Защо е задължение на родителите (особено на бащата; гръцката дума в Ефес. 6:4 е ‘бащи’) да поемат отговорност за даването на заповеди и поддържането на дисциплина при възпитанието на децата? 
Пр. 22:6,15 „Възпитавай детето отрано в пътя, по който трябва да ходи; и не ще се отклони от него, когато остарее.”; Безумието е вплетено в сърцето на детето, но тоягата на наказанието ще го избие от него.”
Пр. 29:15 „Тоягата и изобличението придават мъдрост; а пренебрегнато дете позори майка си.”

  1. Каква трябва да бъде целта, с която отглеждаме нашите деца? 
Марк 10:13,14 „Тогава доведоха при Него дечица, за да се докосне до тях; а учениците ги смъмриха. Но Исус, като видя това, възнегодува и рече им: Оставете дечицата да дойдат при Мене; не ги възпирайте, защото на такива е Божието царство.”
Мат. 28:19 „И тъй, идете, научете всичките народи, и кръщавайте ги в името на Отца и Сина, и Святия Дух.”
Пс. 34:11 „Елате, чада, послушайте ме; ще ви науча на страх от Господа.”
Пс. 119:9-11 „Как да очисти младежът пътя си? Като внимава според Твоето слово. От все сърце Те потърсих; недей ме оставя да се отклоня от заповедите Ти. В сърцето си опазих Твоето слово, за да не Ти съгрешавам.”
Рим. 8:29 „Защото, които предузна, тях и предопредели да бъдат съобразни с образа на Сина Му, за да бъде Той първороден между много братя.”

Приложение
  1. Как според Ефесяни 6:4 можем да постигнем тази цел? 
Ефес. 6:4 „И вие, бащи, не дразнете децата си, а ги възпитавайте в дисциплина и наставление Господне.”

  1. Какво означава „да дразним децата си”? Как можем да избегнем това? Вж. Кол. 3:21 „Бащи, не раздразняйте децата си, за да не се обезсърчават.” Да не ги дразним и предизвикваме или обезсърчаваме. 
1 Кор. 13:11 „Когато бях дете, като дете говорех, като дете чувствах, като дете разсъждавах; откак станах мъж, напуснал съм, което е детинско.”
      Пр. 15:1 „Мек отговор отклонява от ярост, а оскърбителна дума възбужда гняв.”
Ефес. 4:1,2,31 „И тъй, аз, затворник за Господа, ви моля да живеете достойно за званието, за което бяхте призвани, със съвършено смирение и кротост, с дълготърпение, като се търпите един друг с любов.”; Всякакво огорчение, ярост, гняв, викане и хулене, заедно с всяка злоба, да се махне от вас.”
1 Сол. 2:7,8 „но сме били благи сред вас като доилка, когато се грижи за чадата си. Така, като имахме гореща любов към вас, беше ни драго да ви предадем не само Божието благовестие, но и своите души, защото ни бяхте станали мили.”
Яков 5:16 „И тъй, изповядвайте един на друг греховете си и молете се един за друг, за да оздравеете. Голяма сила има усърдната молитва на праведния.”
Мат. 5:23,24 „И тъй, като принасяш дара си на олтара, ако там си спомниш, че брат ти има нещо против тебе, остави дара си там пред олтара и иди първо се помири с брат си, и тогава ела, и принеси дара си.”
Пр. 16:2 Всичките пътища на човека са чисти в собствените му очи, но Господ претегля мотивите.”

  1. Какво се има предвид с израза „възпитавайте ги в дисциплина и наставление Господне”?  
2 Тим. 3:15-17 „и че от детинство знаеш свещените Писания, които могат да те умъдрят за спасението чрез вяра в Христа Исуса. Всичкото Писание е боговдъхновено и полезно за поучение, за изобличение, за поправление, за наставление в правдата; за да бъде Божият човек усъвършенстван, съвършено приготвен за всяко добро дело.”
Рим. 10:17 „И тъй, вярването е от слушане, а длушането – от Христовото слово.”
Втор. 6:4-9 „Слушай, Израилю: Еова, нашият Бог, е един Господ; и да възлюбиш Господа, твоя Бог, от цялото си сърце, от цялата си душа и с всичката си сила. Тези думи, които ти заповядвам днес, нека бъдат в сърцето ти; и на тях да учиш прилежно чадата си, и за тях да говориш, когато седиш в дома си, когато ходиш по пътя, когато лягаш и когато ставаш...”
Рим. 12:1,2 „И тъй, моля ви братя, поради Божиите милости, да представите телата си в жертва жива, свята, благоугодна на Бога, като ваше духовно служение. И недейте се съобразява с този век, но преобразявайте се...”
Пр. 13:24 „Който щади тоягата си, мрази сина си; но който го обича, го наказва с време.”
Изх. 20:1-17 - Декалог; Ефес. 4:26,31 „Гневете се, но без да съгрешавате; слънцето да не залязва в гнева ви; Всякакво огорчение, ярост, гняв, викане и хулене, заедно с всяка злоба, да се махне от вас.”

БПЦ "Нов живот" - Варна
29.06.2014 г.