Tuesday, November 26, 2019

Не лъжесвидетелствай


Проповед на Валентин Арнаудов

Матей 6:9-13

Слава на Бога! Десетте заповеди... Поредицата за десетте заповеди може да привършва, но нека не спираме да ги разглеждаме в сърцето си... Нека не спираме да мислим за тях... Не само от Неделя на Неделя, но всеки ден - ежедневно.

Както и преди сме си припомняли заповедите, които сме разглеждали... нека и сега да припомним, но този път не от първата, а от петата.
Коя е петата заповед? Шестата? Седмата? Осмата?

Не случайно първият въпрос е за петата заповед.
Как можем да обобщим първите четири заповеди?
А следващите шест?

В деня, когато брат Пеце проповядва за почитането на бащата и майката, тогава ние четохме първата заповед, насочена към ближния.

Ще разгледаме деветата заповед и аз искам да ви помоля -

Докато четем, моля ви, проверявайте в Библията - проверявайте стиховете, разгледайте контекста, погледнете дори запетаите. Нека църквата участва активно във всяка служба.

Деветата заповед. Деветата от десетте заповеди е описана не веднъж в Библията.
Първото място, в което тя е описана е в Изход 20:16

(Изход 20:16)

Спомням си, когато п-р Джош проповядва за заповедта "Не убивай.", също и п-р Трифон за "Не прелюбодействай." ...

Интересно е, че деветата заповед не е "Не лъжи", а...

(Изход 20:16)

Какво означава това свидетелстване, как са го разбирали израиляните по времето на Мойсей? Нека погледнем контекста.
Текстът е от Старият Завет. Мойсей и израиляните са излезли от Египет. Дошли са в Синайската пустиня. ГОСПОД им е дал десетте заповеди, както са записани в Изход 20 глава - Втората книга в Библията.

Ако погледнем Стария Завет в Библията, ще видим, че освен тези десет заповеди, ГОСПОД дава на израиляните още много наредби на закона. Проверих в Интернет, и видях не веднъж числото 613. Ако това е вярно - ако в Стария Завет наистина има 613 заповеди, със сигурност може да кажем, че те ще са в пълно съгласие, и няма да има противоречие между тях.

Та, какво означава "свидетелстване" и "свидетел", и има ли други заповеди, свързани със свидетелстването?
Има.

Във Второзаконие 17:6...

(Второзаконие 17:6)

Нека погледнем и Второзаконие 19:15

(Второзаконие 19:15)

Колко сериозно е това...
Можем ли да помислим - Какви са били мотивите и желанията на този човек, който е свидетелствал лъжливо за друг човек?
Колко греховно, колко лошо желание е... човек да каже лъжа за някой друг, желаейки неговата смърт... желаейки наказание за него...

Представяте ли си един човек да потрива ръце и да си мисли: "Сега ще излъжа за този, когото мразя, и дано бъде убит с камъни."

Ето колко е сериозно да помислим за това...

А в днешно време? В днешно новозаветно време?

Имало ли е в историята хора, които НЕСПРАВЕДЛИВО са били...
наказвани, хвърляни в затвора, убити, отхвърлени?
Имало ли е тежки последствия след нечия лъжа? Тежки последствия след нечие лъжесвидетелстване?

Спомням си от детството за Пинокио. Когато Пинокио лъжеше - носа му растеше.
В България може да се чуе и: "На лъжата - краката са къси."

Не е с толкова голямо значение - Как да опишем лъжата - с дълъг нос или с къси крака, колкото това - да кажем какви са последствията от лъжата...

Ако изляза навън, може да не видя хора с дълги носове или с къси крака... но може да видя хора с...

- разбити семейства
- разрушени приятелства
- несправедливи наказания
- тъга
- болка
- непростителност

За мен е интересно... когато отворим Библията, и погледнем - кое е първото зло, което е описано в Библията?

Мисля, че това не е грях, извършен от Адам или Ева.

Мисля, че е това, което стори змията...

ГОСПОД Бог заповяда на човека да не яде от дървото за познаване на доброто и злото. Бог каза на човека, че в деня, когато яде от него, непременно ще умре.

Змията, обаче...
Пося съмнение в жената... "Истина ли каза..."
А след това и излъга - "Никак няма да умрете!"

Змията пося съмнение. Змията излъга.

Ева й повярва и ето го последствието - Човечеството затъна в грях, и всеки на тази Земя се нуждае от Спасителя. Никой не може да спаси себе си сам. Всеки, колкото и да се старае да не греши... греши всеки ден... и света затъва все по-дълбоко и по-дълбоко в тинята на греха... и това - защо? Това е следствие на едно повярване на... лъжа...

Много сериозно последствие, когато Ева повярва на лъжата на змията.

Лъжата е грях, при който може да има много тежки последствия.

В днешно време, може да не дойде змия във физически образ и да ти шепне лъжи.

Може да дойде древната змия, която е дяволът и Сатана.
Може да дойде с желание да разбие семейството ти, приятелствата ти.
Може да дойде с това, което така често прави - да лъже.

Лъжата е от дявола.

В Йоан, 8ма глава, можем да прочетем как Исус говори с повярвалите в Него юдеи, за които, обаче, можем да видим,че искат да убият Исус, не разбират говоренето Му, не могат да слушат словото Му... Със сигурност - не са вярвали така, както Господ иска хората да вярват.

Исус говори с тях... и в Йоан 8:44 ... (Йоан 8:44)

Какви думи!

Дяволът е лъжец.
Когато говори лъжа, от своето си говори.
Дяволът е баща на лъжата.
Той не стоеше в истината, защото в него няма истина.

Той беше от началото... човекоубиец...

Това е истина.

Дяволът лъже.
И може да го прави чрез медии...
Чрез билбордове...
Чрез реклами...
Чрез телевизионни програми...
Може да лъже, използвайки нещо приятно за окото, шарено, изглеждащо така... красиво...

Едно от нещата, които Сатана иска за всички хора днес, е...
да лъжат...

Как един човек, обаче, може да излъже, и - Що е то - лъжа?

Лъжа е всеки път, когато обещаем да направим нещо и не го направим. (Матей 21:28-31)

Лъжа е, когато студенти, ученици преписват на изпит или контролна работа.

Лъжа е, ако във Фейсбук се представяме за едни, а всъщност сме други.

Лъжа е укриването на данъци.

Какво да кажем за 1ви Април?
В Интернет пише "Ден на шегата"

Шегата не е лошо нещо. Хумора е добро.

Лошо нещо е, когато на този ден - близки, приятели, роднини... се лъжат един друг, и после се смеят как някой се е "хванал на кукичката"

Ами казването на половин истина? Лъжа ли е? Има ли такова нещо като "полу-истина"?

[ПРИМЕР]

Нека се замислим за нещо... Лъжа е... всеки път, когато по време на песните, които пеем тук... пеем на Бог нещо, което не е истина, което не го мислим... което не излиза от сърцата ни...

Дали пеем - "Където искаш да отида - аз ще отида", или "Каквото искаш да направя - аз ще направя", или "Аз искам всеки миг да бъда с Теб, Господи"... ако го пеем, само защото се вижда текста на стената, или защото другите пеят... ако това са думи, излизащи от устата, но не и от сърцето... ако не мислим наистина това, което пеем... лъжем... лъжем Бога...

Лъжа е... ако подписваме документи или заявления с невярна дата, невярна информация в тях...

Когато пастор Трифон говори с мен за проповед за тази заповед... Аз не се чувствах много комфортно...

Защото тази година, лятото, на няколко пъти съгреших по подобен начин...

На документ или заявление, или нещо подобно... с невярна дата/информация или нещо написано, което всъщност не е така... нещо, написано, което не е истина... аз се подписах...

Молил съм Бог да ми прости. Покаял съм се.

В такива ситуации трябва твърдо да действаме за Божия слава. А не да падаме в изкушения.

Последствията след лъжа може да са много сериозни...

И в Новия Завет, също...

Петър се отрече от Исус, като каза, че не Го познава.
После излъга още два пъти.

Анания и Сапфира, примерно...

В Деяния 5 глава... какво става с тях? Анания излъга Светия Дух. Анания излъга не хора, а Бога. Анания умря. По-късно, Петър пита жена му, въпрос. И тя излъга. И тя също умира после.

В Старият Завет, в Притчи...

(Притчи 6:16-19)

От описаните седем неща, които са мерзост за душата на ГОСПОД...

Две от тях са свързани с лъжата...
Лъжата е грях, и много пъти - последствията след нея са били тежки.

Но, надежда има...
Има добри новини, и те са, че при Господа има прошка...
При Господа има надежда...
При Господа има възстановяване
Господ е милостив... Угодно Му е да оказва милост...

Можем да потърсим Бог за помощ.

Да се покаем от този грях - лъжата, и нека всеки да говори истина с ближния си.

Нека потърсим Истината. А Истината е личност. И тази личност е Исус Христос.

Като християни, нека говорим истина.
Нека говорим правда.
Нека говорим милост.
Нека говорим правосъдие.

Нека се замислим - това, което аз говоря - говоря ли го за Божията слава? Говоря ли го със страх от Бога?

Тази заповед, както и другите... сочат към следното - да възлюбим ближния си както себе си...

(Римляни 13:8-9)

Галатяни 5:14

Ако ние обичаме ближния си... нека да не го лъжем...
Ако ние обичаме ближния си... нека говорим истина с него...

Нека всяко нещо, което желаем да правят човеците на нас, същото и ние да правим на тях.

Нека обичаме Бога. Нека обичаме ближния. Нека се приближаваме повече към Господа.

Бог да ни благослови.

Проповед на Валентин Арнаудов

___________________
БПЦ "Нов живот" - Варна
24.11.2019 г.