събота, април 20, 2019

Цветница - мисия или дневен редКогато Христос влезе в Ерусалим, хората постлаха дрехи на пътя. Когато Той влиза в нашите сърца, ние събличаме собствената си праведност и не само я постиламе под краката на Христос, но и дори тъпчем върху нея. - Огъстъс Топлади 

When Christ entered into Jerusalem the people spread garments in the way: when He enters into our hearts, we pull off our own righteousness, and not only lay it under Christ’s feet but even trample upon it ourselves. - Augustus Toplady

Но всеки, който бе дошъл на улицата имаше различна причина да размахва палмова клонка. Някои бяха политически активисти; те бяха чули, че Исус притежава свърхестествена сила и искаха да я използва, за да освободи Израел от Римско господство. Други имаха близки, които са болни или на смъртно легло. Те размахваха клонки с надеждата за физическо изцеление. Някои бяха сиирджии, които просто търсеха нещо за правене, а други бяха искрени последователи, които желаеха Исус да стане земен цар. Исус беше единственият в парада, който знаеше защо отива в Ерусалим - за да умре. Той имаше мисия, докато всички останали имаха дневен ред. - Бил Хайбълс

But everyone who lined the streets had a different reason for waving those palms. Some were political activists; they’d heard Jesus had supernatural power, and they wanted him to use it to free Israel from Roman rule. Others had loved ones who were sick or dying. They waved branches, hoping for physical healing. Some were onlookers merely looking for something to do, while others were genuine followers who wished Jesus would establish himself as an earthly king. Jesus was the only one in the parade who knew why he was going to Jerusalem – to die. He had a mission, while everyone else had an agenda. - Bill Hybels