Tuesday, March 20, 2018

Живеем в свят на етични бебета

Омар Брадли, един от генералите във Първата световна война, в речта си послучай деня на победата през 1948 г. в Бостън:"С чудовищните оръжия, с които разполага, човечеството рискува да бъде вкарано в капана на този свят от своите морални подрастващи. Познанието на науката отдавна надмина способността ни да я контролираме. Ние разполагаме с много хора, посветени на науката, но с малко мъже, посветени на Бога. Ние разгадахме мистерията на атома и отхвърлихме Проповедта на планината. Човек върви слепешката, спъвайки се в духовна тъмнина, докато си играе с тайните на живота и смъртта. Светът постигна гениалност без мъдрост, мощ без съвест. Нашият свят е свят на ядрени гиганти и етични бебета. Ние знаем повече за войната, отколкото знаем за мира, повече за това как да убиваме отколкото за това как да живеем."Omar Bradley, one of the Generals in World War II in a speech at an Armistice Day in Boston, Massachusetts in 1948.

“With the monstrous weapons man already has, humanity is in danger of being trapped in this world by its moral adolescents. Our knowledge of science has clearly outstripped our capacity to control it. We have many men of science; too few men of God. We have grasped the mystery of the atom and rejected the Sermon on the Mount. Man is stumbling blindly through a spiritual darkness while toying with the secrets of life and death. The world has achieved brilliance without wisdom, power without conscience. Ours is a world of nuclear giants and ethical infants. We know more about war than we know about peace, more about killing than we know about living.