Friday, September 26, 2014

Познанието на Бога

Да познаеш Бога не означава да Го вкараш в някаква 'божия формула', а да получиш от Него дух на мъдрост и откровение. 
Да познаеш Бога означава да да си уверен в историческия факт на Неговата смърт, възкресение и възнесение. 
Да познаеш Бога означава да познаеш Неговия характер, Неговата любов, Неговата милост, благодат и святост.
Да познаеш Бога означава да виждаш Неговата надежда във време на безнадеждност, да осъзнаваш богатството на Неговото наследство във време на бедност и да получаваш Неговата превъзходно велика сила в своето безсилие. 
/по Ефесяни 1:17-19/