Thursday, February 26, 2009

На 25.02.2009 г. в Младежки дом “Орбита” в гр. Варна се проведе пресконференция на БХСС на тема насилието и агресията сред студентите. Участници бяха Ваня и Трифон Трифонови, Дорина Овчарова и Андрей Тодоров. Участниците направиха изявления пред събралите се представители на десетина медии в града. Те заявиха, че засиленото полицейско присъствие и затварянето на дискотеки няма да помогнат за изкореняване на насилието сред студентите. Онова, което е нужно са спешни съвместни усилия на всички заинтересовани власти – университети, Студентски съвети и организации, за да се изготви програма за превенция на насилието.

В тази връзка, БХСС представи на журналистите своя проект “ТоpSpot,” който представлява поредица от 5 дискусии върху теми, свързани с насилието. Той използва интерактивния подход и специално изработени за целта видеоклипове. TopSpot вече върви в групите на БХСС. В залата за пресконференции бяха изложени също рекламни TopSpot тениски, флашки и дискове. Журналистите получиха специална папка с прес рилийс и диск “TopSpot.

Накрая представителите на движението предложиха съвместна среща-разговор с представители на Министерството на образованието и университетските власти. Te поискаха отмяна на текстовете в правилниците на ВУЗ-овете, забраняващи дейността на религиозни организации на тяхна територия. На въпроса на журналист дали това няма да доведе до настаняване на секти в университетите, Трифон Трифонов отговори, че тези формации и без друго имат голямо влияние върху студентите. Забраната обаче е нарушение на конституционното право за свободно публично изразяване на верските убеждения. Не може на едни да се разреши, а на други не, стига те да не подстрекават към противоконституционна дейност. Това мислене е остатък от тоталитарното ни минало, когато държавата с лека ръка забраняваше да се изразяват каквито и да е идеи, различни от държавната политика. Ние трябва да сме готови за публичен диспут с представителите на другите религии. Той изрази увереност, че християните няма от какво да се страхуват при един такъв дебат, след като то притежава най-логичната и защитима позиция. В момента се получава така, че ние изхвърляме детето заедно с мръсната вода, каза Трифонов, а това е най-лошия вариант за студентите.

Преди и след самата пресконференция представителите на БХСС имаха възможност да дадат няколко интервюта за други медии. Предстоят срещи с университетски ръководства в страната с цел обсъждане на предложението на БХСС за стартиране на проекта “TopSpot.”

*****************’

In English:

Press Conference of BCSU

“Violence Among Students”

Yesterday, February 25th, BCSU gave a press conference on Violence Among Students at the Youth Hall “Orbita” in Varna. BCSU was represented there by Vanya and Trif Trifonov, Dorina Ovcharova and Andy Todorov. The speakers made statements in front of representatives of 10 media in the city. They said that the measures for discos to be closed down and more police to be sent in student dorms would not help to erradicate violence. What is needed are urgent efforts of all involved, namely, universities, student unions and organisations, with the goal of putting together a national program for prevention of violence among students.

BCSU presented to the journalists the TopSpot project which is a series of 5 discussions on topics that are related to the theme of violence. The project employs the interactive method of training and uses videos which were produced by graduates. “TopSpot” is already running in the BCSU student groups. In the press conference room the students exhibited TopSpot T-shirts, memory sticks and DVDs. The journalists were handed a file with the press release and a copy of the “TopSpot” disc.

At the end of the pres conference the representatives of BCSU invited representatives of the Miniistry of Education and universities to a meeting to discuss the possibilities of running the TopSpot project in the universities. They demanded cancelling of the text in the universities regulations banning any activities by religious organisations on campus. At a journalist’s question whether this would not lead to entering of sects in universities, Trifon Trifonov answered that these formations have any way great influence on the students. The ban though is against the constitutional right of free public expressing of one’s beliefs. You can’t allow some and ban others’ activities, as far as they don’t instigate anti-constitutional activities. This kind of thinking is a vestige from our totalitarian past when the state would easily forbid us to express any ideas that differed from the state ideology and policy. We must be willing to go to a public dispute with representatives of other religions. He expressed his confidence that Christians have nothing to fear since their position is the most logical and defendable one. In the moment though we throw the baby out with the bath water, Trifonov said, and this is the worst option for the students.

Before and after the press conference the representatives of BCSU had the opportunity to give a few interviews for other media. They plan to meet with university authorities throughout Bulgaria with the goal of discussing the idea for starting the TopSpot project in universities.